02.5.1. Om ordblindhed er et fysisk handicap

29-05-2002

Hillerød Kommune havde rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med et spørgsmål om, hvorvidt ordblindhed var at betragte som et fysisk handicap i henhold til § 16, stk. 10, litra b, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste indledningsvis, at det fremgår af § 16, stk. 10, litra b, i lov om kommunernes styrelse, at der skal ydes godtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte herefter – på baggrund af en generel lægefaglig vurdering fra Sundhedsstyrelsen – at ordblindhed hverken er kategoriseret som et fysisk eller mentalt handicap, og at ordblindhed forekommer i mange grader og af varierende årsager. Graden af handicappet kan kvantificeres ved indhentelse af en speciallægeerklæring.

På den baggrund konkluderede Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at ministeriet ikke i den konkrete sag kunne vurdere, hvorvidt der var tale om et fysisk handicap, og om godtgørelse til den pågældende derfor ville være obligatorisk. Dette måtte vurderes på baggrund af en speciallægeerklæring. Endvidere kunne en speciallægeerklæring fastlægge medlemmets behov for støtte. Ministeriet henviste kommunen til at indhente en sådan speciallægeerklæring i tilfælde af tvivl om nødvendigheden af afholdelse af udgifter i anledning af kommunalbestyrelsesmedlemmets ordblindhed.

Ministeriet bemærkede til sidst, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at yde støtte efter bestemmelsen § 16, stk. 11, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 29. maj 2002 vedr. en henvendelse fra Hillerød Kommune
- 4.k.kt