02.6.2. Om dispensation til fornyet behandling af årsbudgettet efter tidsfristen for budgettets vedtagelse

06-11-2002

En amtskommune havde anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation til at foretage en fornyet behandling af budgettet for 2003 på et møde i amtsrådet
den 8. november 2002. I forlængelse af de stedfundne drøftelser i ministeriet lagdes til
grund, at ansøgningen om dispensation fra tidsfristen for vedtagelsen af årsbudgettet
var fremsendt med henblik på at kunne foretage en sådan ændring af amtskommunens budget for 2003, at regeringen ikke fandt anledning til at søge sanktioner vedtaget i Folketinget.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet henledte opmærksomheden på, at det af finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 3. november 2002 fremgik, at
der ville blive iværksat initiativer med henblik på at neutralisere det merprovenu, som
amtskommunerne havde opnået ved at forøge den gennemsnitlige udskrivningsprocent. Det fremgik videre af finanslovsaftalen, at de beskrevne initiativer ikke ville finde
anvendelse i 2003, såfremt en fornyet behandling af årsbudgettet i den pågældende
amtskommune resulterede i, at udskrivningsprocenten for 2003 ikke i steg i forhold til
2002.

Det fulgte af budget- og regnskabsbekendtgørelsens § 2 (bekendtgørelse nr. 1036 af 16.
december 1999), at fristen for 2. behandling af årsbudgettet var senest den 15. oktober
forud for det pågældende regnskabsår.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte i anledning af amtskommunens anmodning efter omstændighederne den pågældende amtskommune dispensation fra tidsfristen for vedtagelse af årsbudgettet, således at der på amtsrådets møde den 8. november 2002 blev truffet endelig beslutning om amtskommunens budget for 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde i den forbindelse blandt andet lagt til grund,
at Told- og Skattestyrelsen havde tilkendegivet over for ministeriet, at en ændring af
skatteprocenten for 2003 teknisk kunne håndteres ved at indregne skatteændringen i
forbindelse med årsopgørelsen for 2003. Dog ville den endeligt besluttede amtsskatteprocent blive indsat i forskudsændringssystemet, således at de skatteydere, der fik ændret deres forskudsregistrering, samtidig ville få korrigeret deres forskudsamtsskat.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 6. november 2002 til en amtskommune
- 1.ø., j.nr. 2002/1563/030-2