02.8.10. Om forståelsen af den kommunale styrelseslovs § 47, stk. 3

18-11-2002

Et tilsynsråd anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en vejledende udtalelse om forståelsen af den kommunale styrelseslovs § 47, stk. 3.

Om baggrunden for henvendelse oplyste tilsynsrådet, at man under henvisning til den kommunale styrelseslovs § 47, stk. 3, 3. pkt., som tilsynsmyndighed for et kommunalt fællesskab, der hidtil havde haft deltagelse af kommuner og kommunale fællesskaber beliggende i flere amter, havde godkendt nye vedtægter for det kommunale fællesskab. Ved vedtægtsændringen var de kommuner, der hidtil havde deltaget i det pågældende kommunale fællesskab gennem deltagelse i andre kommunale fællesskaber, indtrådt direkte i det pågældende kommunale fællesskab.

Efter tilsynsrådets godkendelse af ændringen af vedtægterne for det pågældende kommunale fællesskab var der imidlertid rejst tvivl om, hvorvidt ændringen af vedtægterne tillige skulle have været godkendt af tilsynsrådene i de amter, hvori de kommuner, der efter ændringerne indtrådte direkte i det kommunale fællesskab, er beliggende.

Generelt udtalt, at aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter den kommunale styrelseslov, kræver tilsynsmyndighedens godkendelse, jf. den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 1, 1. pkt. Aftaler efter § 60, som indgås af kommuner beliggende i flere amter, skal således godkendes af alle involverede tilsynsråd.

Ændringer af samarbejdsaftaler efter den kommunale styrelseslovs § 60 skal ligeledes godkendes af tilsynsmyndigheden.

Vedrører ændringerne en aftale om et kommunalt fællesskab, skal ændringerne alene godkendes af tilsynsrådet i det amt, hvor det kommunale fællesskabs hjemstedskommune er beliggende, jf. den kommunale styrelseslovs § 47, stk. 3, 3. pkt. Ved optagelse af en ny kommune i et sådant kommunalt fællesskab skal samarbejdsaftalen og den i forbindelse hermed nødvendige ændring af denne dog tillige godkendes af tilsynsrådet for den pågældende kommune, hvis den nye kommune er beliggende i et andet amt end det, hvori fællesskabets hjemstedskommune er beliggende.

Endvidere udtalt, at en ændring af en samarbejdsaftale vedrørende et kommunalt fællesskab, hvorved de kommuner, der hidtil har deltaget i det pågældende kommunale fællesskab gennem deres deltagelse i et andet kommunalt fællesskab, ved ændringen indtræder direkte i det pågældende kommunale fællesskab, indebærer, at der hermed optages nye kommuner i fællesskabet. Det er i den forbindelse efter ministeriets opfattelse uden betydning, at de nye deltagerkommuner hidtil har deltaget i fællesskabet gennem deltagelse i andre kommunale fællesskaber.

Hertil udtalt, at en sådan ændring efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse vil skulle godkendes af tilsynsrådene for de amter, i hvilke de pågældende nye deltagerkommuner er beliggende, hvis de nye deltagerkommuner er beliggende i et andet amt end det, hvori det kommunale fællesskabs hjemstedskommune er beliggende.

Tilføjet, at en ændring som den i sagen beskrevne eventuelt vil kunne være udtryk for dels en ophævelse af den oprindelige aftale, dels en indgåelse af en ny aftale mellem de tilbageværende og nye deltagere med den virkning, at den ny aftale skal godkendes af tilsynsrådene for de amter, i hvilke de tilbageværende og nye deltagere er beliggende.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 18. november 2002 til et tilsynsråd
– 1.k.kt. j. nr. 1998/1050-49