02.8.14. Om morarenter af morarenter (renters rente) efter gebyrloven

17-01-2002

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at der efter gebyrloven, jf. lov nr. 939 af 27. december 1991, som senest ændret ved lov nr. 1093 af 29. december 1997, ikke var hjemmel til at opkræve morarenter af de morarenter (renters rente), som kommunalbestyrelsen opkrævede i henhold til gebyrlovens § 3.

Gebyrlovens § 3 omfattede efter bestemmelsens ordlyd ”ydelser, der opkræves af myndighederne, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret”. Rentebeløb efter gebyrlovens § 3 var en ydelse, der opkrævedes af kommuner og amtskommuner, og som i lovgivningen (gebyrlovens § 4, stk. 1) var tillagt udpantningsret. Det kunne derfor anføres, at der kunne opkræves renter efter gebyrlovens § 3 af skyldige rentebeløb.

På den anden side kunne anføres, at ”kommunale ydelser”, jf. forarbejderne til § 3, ud fra en ren ordlydsfortolkning næppe omfattede renter. Endvidere fandt Højesteret i en dom, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1990, side 386 H, at det måtte anses for forudsat ved indførelsen af renteloven, at der ikke i almindelighed kunne kræves morarenter af morarenter, og at der i denne sag ikke fandtes sådanne særlige omstændigheder, at der burde gøres undtagelse fra hovedreglen.

Da spørgsmålet, om der var hjemmel i gebyrlovens § 3 til at opkræve renters rente således i det mindste måtte antages at være uklart, måtte gebyrlovens § 3 herefter fortolkes således, at der efter gebyrloven ikke var hjemmel til at opkræve renters rente.

Opmærksomheden henledes på, at Indenrigsministeriet i et tidligere brev af 7. juni 2000 til By- og Boligministeriet, 4.k.kt., j.nr. 2000/1170-9, der findes i resumédatabasen 00.8.13, udtalte, at der i gebyrlovens § 3 sammenholdt med gebyrlovens § 4, stk. 1, var hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kunne opkræve morarenter af de morarenter (renters rente), som kommunalbestyrelsen opkrævede i henhold til gebyrlovens § 3. Denne retsopfattelse har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i sit brev af 17. januar 2002 genovervejet og som nævnt nået frem til, at der efter gebyrloven ikke er hjemmel til at opkræve morarenter af de morarenter (renters rente), som kommunalbestyrelsen opkrævede i henhold til gebyrlovens § 3.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at gebyrlovens § 4, stk. 1, hvorefter de af gebyrloven omfattede gebyrer og renter kunne inddrives efter reglerne om inddrivelse af skatter og afgifter m.v., blev ophævet ved § 144, nr. 3, i lov nr. 1336 af 19. december 2008. Reglerne om udpantning af gæld til det offentlige er samlet i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 2022. Se om inddrivelse ved udpantning denne lovs § 11.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 17. januar 2002 til en kommune
- 4. kommunekontor, j. nr. 2000/1170-9