02.8.7. Om en kommunes adgang til at anbringe midler i erhvervsobligationer og i investeringsforeninger, som i overensstemmelse med fondsbekendtgørelsen investerer i erhvervsobligationer

26-03-2002

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 44, at midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

Udtalt, at formålet med den kommunale styrelseslovs § 44 er at sikre en betryggende forvaltning af kommunens midler. Bestemmelsen om den kommunale formueforvaltning er således båret af hensynet til, at kommunale aktiver ikke må anvendes til spekulation med risiko for formuetab. Bestemmelsen antages at indeholde en udtømmende angivelse af, hvorledes en kommunes midler kan anbringes.

Der er ved Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 809 af 23. oktober 1997 om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v. (fondsbekendtgørelsen) fastsat en række krav til fondes anbringelse af midler.

Udtalt at, kommuner i overensstemmelse med den kommunale styrelseslovs § 44 og fondsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, vil kunne anbringe midler i obligationer, hvis disse er udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed og noteret på en fondsbørs i et EU/EØS-land.

Udtalt, at erhvervsobligationer og konvertible obligationer imidlertid ikke er omfattet af den kommunale styrelseslovs § 44, uanset at fonde kan anbringe en del af deres midler i sådanne obligationer. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse er erhvervsobligationer og konvertible obligationer således ikke omfattet af udtrykket ”obligationer” i den kommunale styrelseslovs § 44. Baggrunden herfor er, at kreditrisikoen for erhvervsobligationer og konvertible obligationer er anderledes end kreditrisikoen for almindelige stats- og realkreditobligationer.

Kommuner vil som følge heraf ej heller kunne anbringe midler i udenlandske erhvervsobligationer.

Endvidere udtalt, at det forhold, at kommuner ikke kan anbringe midler i erhvervsobligationer, imidlertid efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke medfører, at kommunerne er afskåret fra at anbringe midler i udbyttegivende investeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, som i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger investerer i erhvervsobligationer.

I den forbindelse udtalt, at ministeriet herved forudsætter, at kommunernes anbringelser af midler i investeringsforeninger eller afdelinger af sådanne sker i overensstemmelse med fondsbekendtgørelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets breve af 26. marts 2002 til en kommune og et selskab
– 1. k.kt. j. nr. 2002/1070/251-1 og j. nr. 2002/1019-35
samt ministeriets brev af 23. maj 2002 til et kapitalforvaltningsselskab
– 1. k.kt. j. nr. 2002/1019-36