03.1.2. Om kommunalbestyrelsens mulighed for at beslutte at udsætte behandlingen af en sag, der er optaget på dagsordenen, til et senere kommunalbestyrelsesmøde og om initiativret

25-04-2003

Udtalt, at en kommunalbestyrelse inden for vide rammer på et møde kan beslutte, at behandlingen af en sag på dagsordenen skal udsættes til behandling på et senere møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens beslutning herom træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt, jf. § 11, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

I den forbindelse udtalt, at kommunalbestyrelsen således har adgang til at beslutte at udsætte behandlingen af en sag i forbindelse med en beslutning om, at sagen skal forberedes ved udvalgsbehandling. Det blev herved bemærket, at udvalgenes varetagelse af den umiddelbare forvaltning indebærer, at kommunalbestyrelsens beslutninger som udgangspunkt skal forberedes ved udvalgsbehandling.

Endvidere udtalt, at kommunalbestyrelsen tillige har adgang til at beslutte at udsætte en sag på indhentelse af yderligere oplysninger. Dette følger af, at en kommunalbestyrelse inden for vide rammer endeligt afgør spørgsmål om, hvorvidt der foreligger tilstrækkelige oplysninger i en sag.

Tillige udtalt, at kommunalbestyrelsen også i øvrigt inden for vide rammer kan beslutte, at behandlingen af en sag skal udsættes til behandling på et senere møde i kommunalbestyrelsen.

I den forbindelse bemærket, at forslag om udsættelse af behandlingen af en sag til et senere møde – såvel som om udvalgshenvisning eller om andre proceduremæssige spørgsmål – kan sættes under afstemning, uanset om alle medlemmer har haft lejlighed til at få ordet om sagens indhold. Derimod kan ethvert medlem forlange at få ordet vedrørende selve procedureforslaget, forinden det sættes under afstemning.

Udtalt, at kommunalbestyrelsens adgang til at beslutte at udsætte behandlingen af en sag til et senere møde efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse også gælder, når en sag er sat på dagsordenen efter anmodning fra et medlem i medfør af den pågældendes initiativret, jf. styrelseslovens § 11, stk. 1. Den initiativret, der tilkommer det enkelte medlem, går alene ud på, at en sag kan forlanges optaget til behandling på et møde i kommunalbestyrelsen. Når sagen er kommet på dagsordenen, har det pågældende medlem ikke længere rådighed over sagen, og medlemmet kan eksempelvis ikke forlange, at den bringes til afstemning om realiteten i det første møde, hvor den er på dagsordenen.

Bemærket, at initiativretten kan udøves enten ved, at et medlem inden for den i kommunalbestyrelsens forretningsorden fastsatte frist over for borgmesteren fremsætter ønske om optagelse på dagsordenen, eller ved at et medlem ønsker en sag – der er sat på dagsordenen efter ønske fra et andet medlem, men som det pågældende medlem ønsker tilbagekaldt – bibeholdt på dagsordenen.

Endvidere bemærket, at det således er uden betydning for kommunalbestyrelsens adgang til at beslutte at udsætte en sag til behandling på et senere møde, om sagen er sat på dagsordenen efter ønske fra et medlem, eller om et medlem begærer en sag, der ønskes tilbagekaldt af forslagsstilleren, bibeholdt på dagsordenen.

Udtalt i den konkrete sag, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet på baggrund af de foreliggende oplysninger om baggrunden for et amtsråds beslutning om at udsætte behandlingen af en sag ikke fandt, at amtsrådet havde overskrevet de vider rammer, der gælder for en sådan beslutning.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 25. april 2003 til et amtsrådsmedlem
– 1.k.kt. j.nr. 2003-2071/055-1