03.1.5. Om et medlems ret til at få behandlet en sag på ny i kommunalbestyrelsen

05-02-2003

Et amtsrådsmedlem havde klaget over, at medlemmets anmodning om at få behandlet en sag på amtsrådets møde den 12. december 2002 blev afvist af et flertal af amtsrådets medlemmer.

Det fremgik af medlemmets henvendelse, at en sag vedrørende lukning af 25 senge på et sygehus blev behandlet på et møde i amtsrådet den 30. september 2002. Det fremgik endvidere, at medlemmet anmodede om at få sagen behandlet på ny på amtsrådets møde den 12. december 2002. Baggrunden herfor var, at amtsrådets beslutning efter medlemmets opfattelse var truffet på et urigtigt grundlag, idet der efter medlemmets opfattelse var usikkerhed med hensyn til metoden til udregning af belægningsprocenten på det omhandlede sygehus.

Medlemmet havde i den forbindelse bl.a. oplyst, at det fremgik af planlægnings- og økonomiudvalgets notat af 11. december 2002, at der ikke var nye oplysninger eller ændrede forhold, som væsentligt ændrede i grundlaget for amtsrådets beslutning af 30. september 2002.

Som sagen forelå oplyst, fandt Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for at antage, at amtsrådet havde handlet i strid med lovgivningen ved at afvise medlemmets anmodning om på ny at behandle den omhandlede sag.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede i den forbindelse, at det fremgik af § 11, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse, at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen for denne kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Det fremgik endvidere af § 3, stk. 1, i ministeriets vejledende normalforretningsorden (cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969), at dersom et kommunalbestyrelsesmedlem senest 8 dage forud for et ordinært møde havde indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.

Der gælder imidlertid den begrænsning i et medlems ret til at få en sag på dagsordenen, at et medlem normalt ikke kan kræve at få en sag optaget, når der én gang er truffet beslutning i den. For at et sådant krav kan stilles, må der foreligge nye oplysninger eller ændrede forhold, således at der er sket en væsentlig ændring i grundlaget for den oprindeligt trufne beslutning. Kommunalbestyrelsens afgørelse af et sådant spørgsmål i en given sag må ske på grundlag af en konkret vurdering af, hvilken vægt der bør tillægges nye oplysninger eller ændrede forhold i relation til de oplysninger, der har ligget til grund for den oprindeligt trufne beslutning.

Hvis der ikke foreligger nye oplysninger eller ændrede forhold, vil et medlems ønske om at få optaget en sag på dagsordenen kunne afvises af kommunalbestyrelsen med den begrundelse, at sagen er en genoptagelse af en tidligere behandlet og afsluttet sag.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 5. februar 2003 til et amtsrådsmedlem
- 1. kommunekontor, j.nr. 2003-2073/020-1