03.2a.2. Om inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer af bestyrelsen for et kommunalt fællesskab

04-06-2003

Indenrigs- og Sundhedsministeriet afgav en udtalelse om, hvorvidt tre amtsrådsmedlemmer, der tillige var medlemmer af bestyrelsen for et kommunalt fællesskab, var inhabile i forbindelse med sygehusudvalgets, økonomiudvalgets og amtsrådets behandling af amtskommunens budget for 2000, som indebar en principbeslutning om overførelse af køkkenfunktionen på et amtssygehus til det omhandlede kommunale fællesskab, og hvorvidt de pågældende tre amtsrådsmedlemmer var inhabile ved amtsrådets eller udvalgenes behandling af to aftaleudkast om henholdsvis overdragelse af køkkenfunktionen på et amtssygehus og udleje af amtssygehusets køkken til det omhandlede kommunale fællesskab.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er medlemmer af bestyrelsen for et selskab eller en forening eller anden privat juridisk person, efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, som udgangspunkt vil være inhabile ved kommunalbestyrelsens behandling af en sag, hvis selskabet har en særlig interesse i denne. Det er kun tilknytning til private juridiske personer, der kan medføre inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3. Forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 3, finder derfor ikke direkte anvendelse i forhold til et kommunalbestyrelsesmedlem, der er medlem af et kommunalt fællesskab. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der er medlem af bestyrelsen for et kommunalt fællesskab, vil imidlertid ud fra tilsvarende hensyn kunne være inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af sager vedrørende sådanne selskaber m.v. efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Forvaltningslovens regler om inhabilitet gælder, jf. forvaltningslovens § 2, stk. 1 og 2, umiddelbart kun for sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, samt i sager om forvaltningsmyndigheders indgåelse af kontraktsforhold eller lignende privatretlige dispositioner.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at der dels er tale om en sag (budgetbehandlingen), hvor principperne i forvaltningslovens kapitel 2 finder anvendelse, dels en sag (kontraktsindgåelse), hvor forvaltningslovens regler om inhabilitet finder direkte anvendelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte videre, at det er antaget, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der er udpeget af kommunalbestyrelsen som medlem af bestyrelsen for et kommunalt fællesskab, som udgangspunkt ikke vil være inhabilt ved behandlingen af det kommunale fællesskabs forhold i kommunalbestyrelsen. Synspunktet bag denne modifikation er det, at der ikke foreligger nogen interessekonflikt, idet det pågældende medlem også i det kommunale fællesskabs bestyrelse har til opgave at varetage kommunalbestyrelsens interesser. I sådanne tilfælde kan der i almindelighed ikke antages at være fare for, at afgørelsen vil blive påvirket af uvedkommende hensyn, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 2, og dens principper.

Er der tale om, at kommunalbestyrelsen udøver tilsyn eller kontrolvirksomhed i forhold til et kommunalt fællesskab, vil der dog være tale om en sådan interessekonflikt, at modifikationen ikke finder anvendelse. Indebærer sagen stillingtagen til det pågældende kommunalbestyrelsesmedlems handlinger eller undladelser som bestyrelsesmedlem, vil inhabilitet endvidere kunne foreligge, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, og dens principper.

Der kan endvidere være tilfælde, hvor der foreligger en interessekonflikt mellem fællesskabet og en kommune vedrørende privatretlige, overvejende økonomiske spørgsmål, der ikke kan anses for et sædvanligt led i fællesskabets opgavevaretagelse, f.eks. spørgsmål om rejsning af erstatningskrav. I sådanne sager vil interessemodsætningen mellem det kommunale fællesskab og kommunen kunne føre til, at indehavere af dobbelthverv må anses for inhabile.

Der er efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke grundlag for at antage, at de tre amtsrådsmedlemmer var inhabile i forbindelse med sygehusudvalgets, økonomiudvalgets og amtsrådets behandling af amtskommunens budget for 2000, som indebar en principbeslutning om overførelse af køkkenfunktionen på det pågældende amtssygehus til det omhandlede kommunale fællesskab. Der er således efter ministeriets opfattelse ikke tale om et tilfælde, hvor der kan anses at foreligge en interessekonflikt mellem amtskommunen og det omhandlede kommunale fællesskab.

Amtskommunens sygehusudvalg, økonomiudvalget og amtsrådet tog henholdsvis den 12., 13. og 14. december 1999 bl.a. stilling til et aftaleudkast om overdragelse af køkkenfunktionen på det pågældende amtssygehus til det omhandlede kommunale fællesskab og et udkast til aftale om udleje af amtssygehusets køkken til det omhandlede kommunale fællesskab. Indgåelsen af de to nævnte gensidigt bebyrdende aftaler af privatretlig karakter må efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse anses for et sædvanligt led i det omhandlede kommunale fælleskabs opgavevaretagelse.

Ministeriet har herved lagt vægt på, at opfyldelsen af det omhandlede kommunale fælleskabs formål forudsætter aftaler om madleverancer samt aftaler om køb/leje af lokaler, hvor maden kan produceres. Indenrigs- og Sundhedsministerjet finder således heller ikke grundlag for at antage, at de pågældende tre amtsrådsmedlemmer var inhabile ved amtsrådets eller udvalgenes behandling af de to aftaleudkast.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 4. juni 2003 til en amtskommune
- 2.k.kt., j.nr. 2003/2222/025-1