03.4.1. Om der er grundlag for at anvende den kommunale styrelseslovs § 32 analogt i forbindelse med kommunens underskrift af vedtægtsændringer for kommunale fællesskaber

14-02-2003

Et tilsynsråd havde over for deltagerkommunerne i et kommunalt fællesskab udtalt, at den kommunale styrelseslovs § 32 kunne anvendes analogt i forbindelse med kommunens underskrift af vedtægtsændringer for kommunale fællesskaber, der er oprettet i henhold til den kommunale styrelseslovs § 60, således, at den personkreds, der er nævnt i styrelseslovens § 32, skal underskrive vedtægtsændringerne på vegne af deltagerkommunerne.

Generelt udtalt, at der ved analogislutning almindeligvis forstås, at en retsregel anvendes på tilfælde, der ikke omfattes af lovens ord, men af de samme grunde, som ligger bag ved lovbestemmelsen. Anvendelsen af en analogislutning forudsætter således, dels at der ikke haves nogen anden lovregel, som afgør tilfældet, dels at der er lighed i årsagerne. Det vil sige, at man efter en sammenligning har fundet tilstrækkeligt mange fællestræk eller en enkelt lighed, der er tilstrækkelig væsentlig til at begrunde, at man betragter de to forhold som ens.

Spørgsmålet om, hvornår en analogisering skal foretages, og hvornår den må afvises, må således besvares med udgangspunkt i disse vage krav, og må bero på en vurderende stillingtagen.

Hertil udtalt, at det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ikke foreligger sådanne fællestræk mellem de tilfælde, som efter ordlyden af den kommunale styrelseslovs § 32 er omfattet af bestemmelsen - underskrivelse af slutsedler og skøder vedrørende et konkret køb eller salg af kommunens faste ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser - og det tilfælde, hvor der er truffet beslutning om ændring af et kommunalt fællesskabs vedtægter, at kravet om årsagernes lighed er opfyldt.

Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse kan den kommunale styrelseslovs § 32 hverken anvendes direkte eller analogt i forbindelse med underskrift af vedtægtsændringer for kommunale fællesskaber.
Det har i den forbindelse efter ministeriets opfattelse ikke betydning, om ændringerne alene er godkendt af det kommunale fællesskabs organer, eller om ændringerne ligeledes er godkendt af deltagerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 14. februar 2003 til en kommunalbestyrelse
– 1.k.kt. j. nr. 2003-2070/631-1