03.4.3. Om hvorvidt aftaler om samarbejde mellem kommunale fællesskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse efter den kommunale styrelseslovs § 60

22-12-2003

Samarbejder mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de deltagende kommuners beføjelser, kræver tilsynsmyndighedens godkendelse, med mindre andet særligt hjemlet i lovgivningen, jf. den kommunale styrelseslovs § 60.

Hertil udtalt, at det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ved kommunale samarbejder, der medfører indskrænkning i de enkelte kommunalbestyrelsers beføjelser, sker et brud med grundprincippet i § 2 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter kommunalbestyrelsen er den kompetente og ansvarlige myndighed for alle kommunens anliggender, og at kravet i styrelseslovens § 60 om tilsynsmyndighedens godkendelse af sådanne samarbejder, skal ses i sammenhæng hermed.

Endvidere udtalt, at det er ministeriets opfattelse, at de reale grunde, der således ligger til grund for kravet om tilsynsmyndighedens godkendelse i lovens § 60, tilsvarende gør sig gældende i forhold til samarbejder mellem kommunale fællesskaber, hvorved de deltagende kommunale fællesskabers beføjelser indskrænkes.

I den forbindelse udtalt, at det følger af § 60 i lov om kommunernes styrelse, at aftaler om samarbejde mellem kommunale fællesskaber, som vil medføre indskrænkning i de deltagende kommunale fællesskabers beføjelser, kræver tilsynsmyndighedens godkendelse, samt at vurderingen af, om en samarbejdsaftale mellem kommunale fællesskaber kræver godkendelse efter bestemmelsen, svarer til vurderingen af, om en aftale om samarbejde mellem kommuner vil skulle godkendes efter § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 22. december 2003 til to kommunale fællesskaber,
- j. nr. 2003/2050-14