03.4.5. Om, hvorvidt der i et kommunalt fællesskabs bestyrelse måtte sidde en medarbejderrepræsentant

10-02-2003

Et kommunalt fællesskab havde anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at godkende en række ændringer af fællesskabets vedtægter.

Det fremgik af det fremsendte udkast til vedtægtsændringer, at det kommunale fællesskab ønskede en ændret sammensætning af fællesskabets bestyrelse, således at de ansatte i fællesskabet fik adgang til at udpege en af de ansatte til bestyrelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kunne oplyse, at det fremgik af § 2, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, at kommunens anliggender styres af kommunalbestyrelsen. Loven forudsætter videre, at kompetencen til at træffe beslutninger i kommunale anliggender ligger hos organer, der udelukkende består af kommunalbestyrelsesmedlemmer, og som er udpeget af kommunalbestyrelsen. Det er derfor udgangspunktet, at bestyrelsen i kommunale fællesskaber vælges af og blandt medlemmerne af de deltagende kommunalbestyrelser.

Det fremgår imidlertid af § 17, stk. 5, (pr. 1.3.2022: stk. 6) i lov om kommunernes styrelse, at kommunalbestyrelsen kan overlade hverv til andre end kommunalbestyrelsesmedlemmer. Bestemmelsen er sålydende:

”Medlemmerne af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende samt til at udføre øvrige hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem. Kommunalbestyrelsen kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af kommunens beboere, som er villige hertil.”

Det vil således ikke være i strid med lovgivningen, at der i bestyrelsen for et kommunalt fællesskab indvælges andre end kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det er imidlertid en forudsætning herfor, at kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelse over for de repræsentanter, der udpeges til styrelsesorganet for det kommunale fællesskab, uanset at disse ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Baggrunden herfor er, at kommunalbestyrelsen – ved instruktion af kommunens repræsentanter i det kommunale fællesskab – skal kunne bestemme, hvorledes kommunalbestyrelsen ønsker kommunens interesser varetaget i fællesskabsorganet.

I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen for et kommunalt fællesskab vælges direkte af andre end de deltagende kommunalbestyrelser – som det vil være tilfældet med repræsentanter for de ansatte i fællesskabet – vil kommunalbestyrelsen ikke have instruktionsbeføjelse over for det pågældende bestyrelsesmedlem.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil på denne baggrund ikke kunne godkende en bestemmelse i vedtægterne for det kommunale fællesskab om, at der i bestyrelsen deltager en repræsentant for de ansatte i fællesskabet, der vælges af og blandt de ansatte.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil derimod være indstillet på at godkende, at en repræsentant for de ansatte i fællesskabet deltager som observatør med taleret, men uden stemmeret, ved møder i bestyrelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 10. februar 2003 til et kommunalt fællesskab
- 1. kommunekontor, j.nr. 2003/2050-11