04.1.3. Om tilvejebringelse af dagsorden og mødemateriale forud for kommunalbestyrelsesmøder, om kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag og om en udvalgsformands kompetence

10-12-2004

Udtalt, at det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 30, at det er borgmesteren, der forbereder kommunalbestyrelsens møder og indkalder medlemmerne til disse, og at det fremgår af samme lovs § 8, stk. 4, at borgmesteren sørger for, at der forud for kommunalbestyrelsesmøderne udsendes en dagsorden til medlemmerne, og at det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne forud for mødet.

Endvidere udtalt, at borgere ikke i den forbindelse har krav på, at en dagsorden eller mødemateriale, der er forberedt af borgmesteren og offentliggjort forud for et møde i kommunalbestyrelsen, på deres foranledning ændres eller uddybes, ligesom borgere ikke i øvrigt har krav på, at bestemte spørgsmål optages på dagsordenen.

Tillige udtalt, at der ved kommunalbestyrelsens behandling af en sag skal foreligge det oplysningsmateriale, der er nødvendigt, for at medlemmerne kan træffe deres beslutning på et forsvarligt grundlag, og at det er kommunalbestyrelsen, der inden for vide rammer afgør, hvilke oplysninger der skal være til stede for, at der kan træffes beslutning i en sag.

Endvidere udtalt, at det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 22, at en formand for et stående udvalg forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen, samt at formanden på udvalgets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Udtalt, at det følger heraf, at en udvalgsformand ikke har nogen selvstændig beslutningskompetence vedrørende sager, der henhører under udvalget, medmindre sagerne ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. En udvalgsformand har endvidere ikke kompetence til at bestemme indholdet af de beslutninger, der træffes af forvaltningen, herunder forvaltningens indstillinger til udvalget.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 10. december 2004 til en borger
– 1.k.kt. j.nr. 2003-2019-5