04.5.1. Om, hvorvidt en kommune må købe en sundhedsforsikring, der dækker medlemmerne af kommunalbestyrelsen

25-02-2004

Et forsikringsselskab havde forespurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvorvidt kommuner må købe en sundhedsforsikring, der dækker medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Det fremgik af den medsendte pjece om sundhedsforsikringen, at forsikringen dækker operationer, både ambulante operationer og operationer, der kræver indlæggelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at bestemmelserne i § 16 i lov om kommunernes styrelse sammen med bestemmelserne om vederlæggelse af borgmestre og magistratsmedlemmer i lovens § 34 en udtømmende regulering af kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlæggelse.

§ 16, stk. 10 og 11, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003) indeholdt følgende bestemmelser om godtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Stk. 10. I forbindelse med deltagelse i de i stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v., ydes der til kommunalbestyrelsesmedlemmer
        a. befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet,
        b. godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og
        c. godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.
Stk. 11. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde de i stk. 10 nævnte godtgørelser til kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med udførelse af de i stk. 1, litra g, nævnte aktiviteter. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at godtgøre andre udgifter, som er forbundet med kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de i stk. 1 nævnte møder m.v., eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed.”

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at betaling af en forsikring, der dækker betaling til operation på et privat hospital, ikke er en udgift omfattet af § 16, stk. 10, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte videre, at § 16, stk. 11, i lov om kommunernes styrelse giver kommunalbestyrelsen mulighed for at godtgøre andre udgifter end de udgifter, der er nævnt i § 16, stk. 10, i forbindelse med de i § 16, stk. 1, nævnte møder m.v. eller yde anden støtte i forbindelse hermed. Udgiftsgodtgørelse eller støtte, der ydes efter § 16, stk. 11, i lov om kommunernes styrelse, skal være forbundet med varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Støtten skal have direkte forbindelse med det kommunale hverv.

Selv om gennemførelsen af en operation kan være af betydning for varetagelse af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, er det Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ikke i § 16, stk. 11, eller andet sted i lov om kommunernes styrelse er hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan betale for kommunalbestyrelsesmedlemmers sundhedsforsikring.

Indenrigs-og Sundhedsministeriets brev af 25. februar 2004 til et forsikringsselskab
- 2.k.kt., j.nr. 2003-2309-1