05.1.2. Om kommunalbestyrelsens delegation af sin udpegningskompetence til økonomiudvalget eller et stående udvalg

24-08-2005

En kommune rejste over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet spørgsmål om kommunalbestyrelsens adgang til delegation af kompetencen til at vælge medlemmer af udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvor kommunalbestyrelsen eller kommunen skulle være repræsenteret.

Ministeriet udtalte i den anledning, at kommunalbestyrelsens valg af repræsentanter til et organ, hvis virksomhed beroede på lov eller anden bindende retsforskrift, f. eks. en fællesskabsaftale, skulle finde sted på det konstituerende møde. Derimod kunne valg af medlemmer til udvalg mv., der var nedsat af kommunalbestyrelsen selv, eller som den kunne beslutte at trække sig ud af, ikke finde sted på det konstituerende møde, medmindre der var enighed herom i kommunalbestyrelsen. Valg af medlemmer til sådanne udvalg måtte derfor ifølge ministeriet ske i et møde, hvor der var mulighed for at behandle forslag om de enkelte udvalgs ophævelse, ændrede sammensætning eller om, at kommunalbestyrelsen trak sig ud af udvalget. Det forhold, at valg af medlemmer til udvalg m.v. ikke kunne finde sted på det konstituerende møde, indebar efter ministeriets opfattelse ikke, at valget ikke ligeledes skulle finde sted på et møde i kommunalbestyrelsen.

Ministeriet udtalte videre, at uanset at der var en vidtgående adgang til at foretage delegation fra kommunalbestyrelsen til udvalg og administration, måtte det således antages, at der gjaldt et delegationsforbud med hensyn til valg af medlemmer til udvalg m.v., hvori kommunalbestyrelsen — med et kommunalbestyrelsesmedlem eller et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem — skulle være repræsenteret. Dette gjaldt såvel ved valg af et medlem ved flertalsvalg som ved valg af flere medlemmer ved forholdstalsvalg.

Det var således ministeriet opfattelse, at en kommunalbestyrelse ikke lovligt kunne delegere sin udpegningskompetence til økonomiudvalget eller et stående udvalg.

Brev af 24. august 2005 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til en kommune
- 1.k. kt., j.nr. 2005-2070/101-5