05.1.4. Stadfæstelse af Århus Kommunes styrelsesvedtægt - om politisk tilhørsforhold som afgrænsningskriterium ved valg af udvalgsformænd i faste udvalg samt ved fastlæggelse af, hvem der kan være observatører i faste udvalg

06-12-2005

Indenrigs- og Sundhedsministeriet stadfæstede efter anmodning fra Århus Kommune en række ændringer af Århus Kommunes styrelsesvedtægt med følgende to undtagelser:

  1. Ministeriet afviste at stadfæste en ændring af styrelsesvedtægten, hvorefter medlemmer af et fast udvalg, der var valgt på samme kandidatliste som borgmesteren henholdsvis rådmanden for den magistratsafdeling, det faste udvalg var knyttet til, var udelukket fra valg til formand for udvalget.
  2. Ministeriet afviste endvidere at stadfæste en ændring af styrelsesvedtægten, hvorefter en repræsentant for de kandidatlister, der ikke var repræsenteret i et fast udvalg, havde ret til at deltage i udvalgets møder uden stemmeret.

Ministeriet lagde herved vægt på, at udvalgsmedlemmer ikke burde udelukkes fra hvervet som udvalgsformand efter et kriterium, som vedrørte deres tilhørsforhold til en bestemt kandidatliste eller et bestemt parti, og at et sådant kriterium heller ikke burde danne grundlag for afgrænsningen af, hvem der kunne være observatører i udvalg.

Brev af 6. december 2005 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Århus Kommune
- 1.k. kt., j.nr. 2004-2041/751-1