05.3.2. Om en kommunes vederlagsfrie overdragelse af et kommunalt areal til en golfbane

02-09-2005

Generelt udtalt, at kommuners adgang til vederlagsfrit at overdrage en ejendom til en sportsklub, som er organiseret som et aktieselskab, ikke er reguleret i den skrevne lovgivning, men følger af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune kan yde støtte til en sportsklub, som giver borgerne adgang til at udøve idrætsaktiviteter, herunder adgang til at spille golf.

Udtalt, at det er en betingelse for ydelsen af en sådan kommunal støtte, at samtlige de aktiviteter, som varetages af sportsklubben, lovligt kan udføres af kommunen selv, eller at støtten alene ydes til aktiviteter, som kommunen lovligt selv kan varetage.

Det følger videre af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune som udgangspunkt ikke kan yde anlægsstøtte til en sportsklub, der tillige varetager aktiviteter, som kommunen ikke kan støtte. Dette skyldes, at anlægsstøtte som udgangspunkt ikke kan øremærkes. Det vil dog efter omstændighederne kunne være lovligt at yde anlægsstøtte til en sportsklub, der tillige varetager aktiviteter, som kommunen ikke kan støtte, såfremt det, ved f.eks. en tinglyst deklaration, sikres, at anlægget alene anvendes til aktiviteter, som kommunen kan støtte.

Ved vurderingen af, om en sportsklub alene varetager aktiviteter, som kommunen kan støtte, er det relevant at se på, i hvilket organisatorisk regi de pågældende aktiviteter varetages.

I de tilfælde, hvor aktiviteterne varetages i aktieselskabsformen, må det på baggrund af aktieselskabslovens § 1 forudsættes, at aktiviteterne udøves med fortjeneste for øje, med mindre f.eks. selskabets vedtægter eller en aktionæroverenskomst indeholder bestemmelser om udbyttebegrænsning. Det er således en betingelse, at selskabet ikke har nogen tilskyndelse til at tjene penge, hvilket vil være opfyldt, hvis selskabets udbyttebetaling højst svarer til almindelig låneforrentning af den indskudte kapital.

I den konkrete sag var der tale om, at kommunen overdrog en ejendom til et aktieselskab. Det fremgik det af selskabets vedtægter, at selskabets formål var at eje, anlægge og udleje golfbanen. Vedtægterne indeholdt ikke bestemmelser om udbyttebegrænsning.

På den baggrund og under henvisning til aktieselskabslovens § 1 antog ministeriet, at selskabets aktiviteter blev udøvet med fortjeneste for øje, hvorfor kommunen ikke efter ministeriets opfattelse ville kunne yde ikke-øremærket støtte til selskabet.

Endvidere udtalt, at det var ministeriets opfattelse, at det ikke kunne udelukkes, at overdragelsen af ejendommen til selskabet indebar, at selskabet kunne akkumulere overskud, som ville kunne komme til udbetaling til selskabets aktionærer. Dette var efter ministeriets opfattelse tilfældet, allerede fordi der ikke var fastsat begrænsninger i selskabets adgang til at pantsætte ejendommen. Det kunne således ikke udelukkes, at selskabet – uanset de øvrige rådighedsbegrænsninger, som hvilede på ejendommen – kunne belåne ejendommen og anvende midlerne til formål, som kommunen ikke lovligt kunne støtte. Det kunne endvidere ikke udelukkes, at selskabet kunne akkumulere overskud ved udlejning af ejendommen til markedsprisen til andre end golfbanen.

På den baggrund udtalte Indenrigs- og Sundhedsministeriet i den konkrete sag, at kommunen ikke lovligt kunne overdrage det kommunale areal vederlagsfrit til selskabet.


Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 2. september 2005 til en fhv. borgmester og en fhv. kommunaldirektør
– Stabsenheden j.nr. 2005-21123/557-1