05.5.2. Om muligheden for at udbetale et fast skattepligtigt beløb i stedet for befordringsgodtgørelse

12-01-2005

En kommune havde henvendt sig til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med et spørgsmål om, hvorvidt det var muligt at udbetale et fast skattepligtigt beløb til kommunalbestyrelsesmedlemmer i stedet for befordringsgodtgørelse i henhold til lov om kommunernes styrelse. Som begrundelse havde byrådsmedlemmet henvist til, at den såkaldte 60-dages regel gjorde det vanskeligt at administrere, hvornår der skulle betales skat af befordringsgodtgørelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste indledningsvis, at det følger af § 16, stk. 10, litra a, i lov om kommunernes styrelse, at der i forbindelse med de i § 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder mv., ydes kommunalbestyrelsesmedlemmer befordringsgodtgørelse og godtgørelse ved fravær fra hjemstedet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte herefter, at bestemmelsen er udtømmende og kun giver adgang til dækning af positive udgifter. Derfor er der ikke adgang for den enkelte kommune til generelt at udbetale et højere fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i stedet for befordringsgodtgørelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet henviste i øvrigt til betænkning nr. 1271/1994 om kommunalpolitikernes arbejdsvilkår, s. 74-76, og kapitel 4 i vejledning nr. 79 af 9. juli 2002 (nu vejledning nr. 9631 af 15. juni 2022).

Vedrørende den såkaldte 60-dages regel fremgår bl.a. følgende af ovennævnte betænknings side 75:

Ved rejser inden for hjemstedskommunen gælder, at der som udgangspunkt skattefrit kan udbetales kørselsgodtgørelse efter de almindeligt anvendte satser, fastsat af ligningsrådet (for tiden såkaldt høj takst på 2,24 kr. pr. km og såkaldt lav takst på 1,17 kr. pr. km), idet kørslen betragtes som erhvervsmæssig.

Hvis der køres mere end 60 arbejdsdage mellem bopælen og arbejdspladsen, anses arbejdspladsen (typisk rådhuset eller amtsgården) imidlertid ikke længere for midlertidig i skattemæssig henseende, og sagt enkelt bliver kørslen mellem bopælen og mødestedet derfor privat fra arbejdsdag (mødedag) nr. 61.

Således vil befordringsgodtgørelse, der i henhold til de sædvanlige takster oppebæres for kørsel mellem bopælen og mødestedet, for kommunalpolitikere: blive skattepligtig fra og med mødedag nr. 61 og resten af valgperioden.”

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 12. januar 2005 til en kommune
- 2.k.kt., j.nr. 2004-2322/201-1