05.8.3. Om tilsynets manglende grundlag for at tage stilling til spørgsmålet om en kommunes anvisningspligt til en tennishal efter folkeoplysningslovens § 22, grundet modstående oplysninger vedr. ejerforholdet til hallen

09-03-2005

En badminton- og tennisklub i en kommune klagede til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over et tilsynsråds udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en tennishal i kommunen var omfattet af anvisningspligten i folkeoplysningslovens § 22. Badminton- og tennisklubben klagede herunder over, at kommunen efter klubbens opfattelse udøvede forskelsbehandling af klubbens ungdomsspillere i forhold til medlemmerne af en anden tennisklub i kommunen.

Ministeriet fandt på baggrund af de modstående oplysninger i sagen ikke grundlag for at fastslå ejerforholdet til tennishallen. Den endelige afgørelse af dette spørgsmål kunne efter ministeriets opfattelse alene ske ved domstolene, hvor der var mulighed for vidneførsel m.v.

Da ministeriet ikke havde mulighed for at fastslå ejerforholdet til tennishallen, kunne ministeriet ikke tage stilling til, hvorvidt kommunen var forpligtet til at anvise ledige timer i tennishallen, herunder om kommunen i strid med lovgivningen udøvede forskelsbehandling mellem ungdomsspillerne i de to tennisklubber i kommunen.

Brev af 9. marts 2005 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til en kommune
- 1.k. kt., j.nr. 2003-2220/213-2