06.1.2. Om betegnelsen af sager behandlet for lukkede døre

16-02-2006

Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde modtaget en klage fra Københavns Amtskommune over statsamtmanden for Københavns Amts udtalelse af 27. april 2005 vedrørende amtskommunens praksis for angivelse af sager, der behandles for lukkede døre, i de sagsfortegnelser, der fremlægges forud for amtsrådets og økonomiudvalgets møder.

Af udtalelsen fremgår det bl.a., at det er statsamtsmanden for Københavns Amts opfattelse, at betegnelsen i de nævnte fortegnelser af sager, der behandles for lukkede døre, skal ske på baggrund af en konkret vurdering af på den ene side hensynet til en tilstrækkelig præcis betegnelse af den konkrete sag og på den anden side hensynet til, at der ikke videregives fortrolige oplysninger.

Det fremgår, at det er Statsamtsmandens opfattelse, at Københavns Amtskommunes praksis for betegnelsen af sager, der behandledes for lukkede døre, hvorefter alle sådanne sager benævnedes enten “ejendomssag” (fortrolig), “aftalesag” (fortrolig) eller “personsag” (fortrolig), ikke opfylder det krav, der kan udledes af § 8, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003) om, at en sag skal angives i en sådan grad, at borgerne kan identificere sagens emne eller genstand.

Ministeriet fandt ikke anledning til at tage sagen op og udtalte, at ministeriet var enigt med Statsamtmanden for Københavns Amt i, at betegnelsen i de offentliggjorte sagsfortegnelser af sager, der lovligt kan behandles for lukkede døre, efter § 8, stk. 6, og § 20, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse skal ske efter en konkret vurdering af på den ene side behovet for en så præcis angivelse af sagen, at det fremgår, hvad sagen drejer sig om, og på den anden side hensynet til overholdelsen af reglerne om tavshedspligt.

Brev af 16. februar 2006 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Københavns Amtskommune, Styrelseskontoret, j.nr. 2005-2070/015-1