06.2.2. Om inhabilitet i en generel sag om trafikforholdene i kommunen for et kommunalbestyrelsesmedlem, hvis ægtefælle var ulønnet formand for bestyrelsen i den lokale Kvicklyforretning

06-07-2006

Et kommunalbestyrelsesmedlem havde rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med anmodning om, at ministeriet foretog en juridisk vurdering af statsamtmanden for Århus Amts udtalelse af 22. december 2005 vedrørende
spørgsmålet om medlemmets habilitet i forbindelse med kommunalbestyrelsens afgørelse om forslag til trafikplan for den pågældende by.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede herefter statsamtmanden for Århus Amt om en udtalelse i sagen. Ministeriet modtog i brev af 17. maj 2006 en udtalelse i sagen fra statsamtmanden for Århus Amt.

Det fremgik af udtalelsen af 17. maj 2006 fra statsamtmanden for Århus amt, at statsamtmanden efter en fornyet gennemgang af sagen fandt, at det næppe kunne anses for rigtigt, at kommunalbestyrelsens flertal havde erklæret medlemmet for inhabilt i sagen om trafikomlægninger.

Statsamtmanden for Århus Amt udtalte blandt andet i sin udtalelse af 17. maj 2006, at kommunalbestyrelsesmedlemmet, hvis ægtefælle var ulønnet formand for bestyrelsen i den lokale Kvickly-forretning, ikke kunne anses for inhabil efter forvaltningslovens § 3 stk. 1, nr. 2, i en generel sag om trafikforholdene i kommunen. En rapport om trafikholdene inkl. anbefaling på området blev anset for at være af interesse for Kvickly-forretningen, men ikke væsentlig anderledes end den interesse, andre beboere, virksomheder m.v. kunne have i rapporten. Ægtefællens interesse i sagen var således ikke af en sådan særlig økonomisk eller personlig karakter, som omfattes af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 2. Forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, angår kun tilfælde, hvor et byrådsmedlem selv deltager i ledelsen af eller i øvrigt har tilknytning til et selskab eller lignende, hvilket ikke var tilfældet her. At ægtefællen bl.a. i en avisartikel havde udtalt sig om trafikplanens negative konsekvenser for Kvickly-forretningen, fandtes ikke at give grundlag for at anse kommunalbestyrelsesmedlemmet for inhabilt efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Efter statsamtmandens udtalelse af 17. maj 2006 fandt Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen, idet statsamtmandens udtalelse af 17. maj 2006 dog samtidig fremsendtes til kommunalbestyrelsen.

Indenrigs-og Sundhedsministeriets brev af 7. juli 2006 til et kommunalbestyrelsesmedlem, Forvaltningsjuridisk kontor, j.nr. 2006-2220/737-2, og Statsamtmanden for Århus Amts udtalelse af 17. maj 2006 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, statsamtets j.nr. 2005-613/676