06.4.1. Om overdragelse af myndighedskompetence til et kommunalt affaldsfællesskab oprettet efter § 60 i lov om kommunernes styrelse

17-05-2006

På baggrund af en henvendelse fra et affaldsfællesskab oprettet efter § 60 i lov om kommunernes styrelse fandt Indenrigs- og Sundhedsministeriet anledning til at udtale sig om følgende: 

1. I hvilket omfang kommunalbestyrelsen i almindelighed havde mulighed for at overføre kompetence til myndighedsudøvelse til et kommunalt fællesskab.

2. Hvorvidt kommunalbestyrelsen havde mulighed for at overføre kompetence til myndighedsudøvelse til et kommunalt fællesskab på affaldsområdet.

3. Lovligheden af et tilsynsråds udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt affaldsfællesskabet lovligt ville kunne omdanne sig til en miljø- og levnedsmiddelkontrolenhed ved en sådan ændring af formålsbestemmelsen i interessentskabets vedtægter, som affaldsfællesskabet i udkast havde vedlagt brevet til tilsynsrådet.

Ad 1. Det var Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det måtte antages at følge af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, at det krævede særlige holdepunkter i lovgivningen at overføre kommunalbestyrelsens kompetence til udøvelse af myndighedsopgaver til et kommunalt fællesskab. Baggrunden herfor var, at det for så vidt angik myndighedsopgaver normalt ville være forudsat i lovgivningen, at beføjelserne skulle udøves af kommunalbestyrelsen. En fravigelse af den i lovgivningen fastlagte fordeling af ansvaret for udøvelsen af myndighedskompetence krævede derfor efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse særlige holdepunkter i lovgivningen.

Ad 2. Indenrigs og Sundhedsministeriet udtalte bl.a., at Miljøstyrelsen i et brev til et tilsynsråd havde udtalt, at der ikke efter Miljøstyrelsens opfattelse var særlige holdepunkter i miljøbeskyttelsesloven for at antage, at kommunalbestyrelsens kompetence til udøvelse af myndighedsopgaver efter miljøbeskyttelsesloven generelt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 86 kunne overføres til et kommunalt affaldsfællesskab omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse. Miljøstyrelsen havde i den forbindelse anført, at en miljøkontrolenhed havde som formål at føre kontrol med overholdelse af visse miljøregelsæt, primært ved foretagelse af laboratorieopgaver samt ved udøvelse af visse tilsynsopgaver. Miljøstyrelsen havde endvidere anført, at et kommunalt affaldsfællesskab efter Miljøstyrelsens vurdering ikke umiddelbart kunne sidestilles med en miljøkontrolenhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 86, idet et kommunalt affaldsfællesskab modsat en miljøkontrolenhed typisk var kendetegnet ved at have som primær opgave at varetage driften af visse dele af den kommunale affaldshåndtering, det vil sige faktisk forvaltningsvirksomhed.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet var enigt med Miljøstyrelsen i denne vurdering.

Det var således i overensstemmelse med Miljøstyrelsens udtalelse herom Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ikke i miljøbeskyttelsesloven var hjemmel til at overføre kommunalbestyrelsens myndighedsopgaver efter miljøbeskyttelsesloven til et kommunalt affaldsfællesskab, der var omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Ad 3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at Miljøstyrelsen over for ministeriet havde oplyst, at en vedtagelse af den foreslåede ændring af interessentskabets vedtægter ikke efter Miljøstyrelsens opfattelse ville indebære, at affaldsfællesskabet umiddelbart kunne sidestilles med en miljøkontrolenhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 86.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fandt på den baggrund ikke grundlag for at antage, at en vedtagelse af den ændring af § 3 i vedtægten for affaldsfællesskabet, som affaldsfællesskabet havde fremsendt til et tilsynsråd, ville indebære, at affaldsfællesskabet umiddelbart ville kunne sidestilles med en miljøkontrolenhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 86. Indenrigs- og Sundhedsministeriet var således enigt med tilsynsrådet heri.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fandt således ikke grundlag for at antage, at vedtagelsen af den foreslåede ændring af § 3 i interessentskabets vedtægt ville indebære, at de deltagende kommunalbestyrelser med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 86 ville kunne overføre kommunalbestyrelsens kompetence til myndighedsudøvelse efter miljøbeskyttelsesloven til affaldsfællesskabet.

Brev af 17. maj 2006 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til et affaldsfællesskab
- 1.k. kt., j.nr. 2003-2059-14