06.4.2. Om tilsynsmyndighedens fastsættelse af vilkår for to kommuners udtræden af et kommunalt fællesskab

05-07-2006

En advokat for et kommunalt fællesskab havde klaget over vedkommende statsamtmands afgørelse om fastsættelse af vilkår for to kommuners udtræden af det kommunale fællesskab.

1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at der vedrørende udtræden efter opsigelse af et kommunalt fællesskab måtte sondres mellem, om opsigelsen var hjemlet i
den godkendte aftale eller blot accepteredes af de øvrige deltagere.

Hvis der i aftalen var regler om opsigelse, ville disse regler have været undergivet tilsynsmyndighedens prøvelse i forbindelse med godkendelsen, og det havde herved
kunnet påses, at reglerne om opsigelse i fornødent omfang var suppleret af regler om det hermed forbundne økonomiske opgør, herunder eventuelt bestemmelse om tilsynsmyndighedens godkendelse heraf. Var opsigelsen hjemlet i den godkendte aftale,
ville en deltagers opsigelse således kunne finde sted uden tilsynsmyndighedens godkendelse, idet der ikke var tale om en ophævelse af aftalen, jf. den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 2 og 3. 

Hvis opsigelsen ikke var hjemlet i den godkendte aftale, kunne aftalen ophæves, dersom deltagerne ikke var enige herom. Var deltagerne ikke enige om en opsigelse, og var opsigelsen ikke hjemlet i den godkendte aftale, kunne ophævelse endvidere ske
efter en deltagers anmodning, når vedkommende statsamtmand fandt rimelig grund dertil, jf. den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 2.

Uanset indholdet af eventuelle vedtægtsbestemmelser om opsigelse og ophævelse kunne tilsynsmyndigheden således altid ophæve aftalen efter en deltagers anmodning, når tilsynsmyndigheden fandt rimelig grund dertil. Det ville herefter være overladt til
kommunerne at aftale vilkårene for ophævelsen, som dog skulle godkendes af tilsynsmyndigheden. I tilfælde af uenighed om vilkårene fastsattes disse af tilsynsmyndigheden, jf. den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 3.

Der var i overenskomsten for det kommunale fælleskab fastsat nærmere regler om fællesskabets opløsning og udtræden af fællesskabet. Af overenskomstens § 13.4. fremgik, at såfremt en enkelt kommune udtrådte af fællesskabet, forblev den pågældende kommunes andel indestående som en del af skolens egenkapital, idet andelen først tilbagebetaltes ved skolens eventuelle ophør eller opløsning af fællesskabet i overensstemmelse med overenskomstens § 13.1. Endvidere fremgik det af overenskomstens § 13.5., at vilkårene for aftalens ophævelse skulle godkendes af tilsynsmyndigheden og fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem interessenterne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet var på denne baggrund enigt med vedkommende statsamtmand i, at statsamtmanden i den foreliggende situation, hvor to kommuner i overensstemmelse med overenskomstens § 13.4 var udtrådt af det kommunale fællesskab, og hvor der ikke var enighed om vilkårene for denne udtræden, kunne fastsætte vilkår for denne udtræden i medfør af overenskomstens § 13.5.

2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet var endvidere enigt med vedkommende statsamtmand i, at det som vilkår for de to kommuners udtræden af det kommunale fællesskab fastsattes, at de to kommuners andele af fællesskabet ikke skulle påvirkes af fællesskabets overskud eller underskud i perioden indtil dets ophør den 30. juni 2005.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede hertil, at de to kommuner i perioden fra deres udtræden af fællesskabet pr. 31. december 2004 og indtil dets ophør pr. 30. juni 2005 ikke længere deltog i det kommunale fællesskab, herunder havde indflydelse
på beslutninger om fællesskabet af betydning for fællesskabets økonomiske forhold. Ministeriet bemærkede endvidere, at de øvrige kommuner i fællesskabet uanset de to kommuners udtræden havde videreført det kommunale fællesskab i perioden 1. januar
til 30. juni 2005, og at eventuelt underskud henholdsvis overskud af driften af fællesskabet i denne periode måtte påhvile henholdsvis tilfalde de kommuner, der i perioden havde haft indflydelse på beslutninger om fællesskabet.

Indenrigs-og Sundhedsministeriets brev af 5. juli 2006 til advokaten for et kommunalt fællesskab, Styrelseskontoret
- j.nr. 2005-2059-33