06.5.1. Om befordringsgodtgørelse ved et mødested beliggende i Bruxelles

28-06-2006

Et folketingsmedlem havde henvendt sig til indenrigs- og sundhedsministeren med et spørgsmål om, hvorvidt der kunne ydes befordringsgodtgørelse til et medlem af forberedelsesudvalget i Region Hovedstaden, der arbejdede i Bruxelles.

Indenrigs- og sundhedsministeren oplyste indledningsvis, at spørgsmålet om befordringsgodtgørelse til medlemmer af et forberedelsesudvalg skal bedømmes efter § 16, stk. 10, i lov om kommunernes styrelse, jf. § 50 i regionsloven.

Indenrigs- og sundhedsministeren udtalte herefter, at bestemmelsen i § 16, stk. 10, i lov om kommunernes styrelse først og fremmest tager sigte på transport fra bopælen, et arbejdssted eller et andet opholdssted til det sted, hvor det kommunale – eller regionale – hverv udøves.

Videre udtalte indenrigs- og sundhedsministeren, at der som udgangspunkt også er krav på godtgørelse, selvom arbejdsstedet eller opholdsstedet ligger uden for kommunegrænsen, hvis det under hensyn til transporttiden og de dermed forbundne udgifter må anses for naturligt, at den pågældende deltager i mødet m.v.

Endelig udtalte indenrigs- og sundhedsministeren, at denne forudsætning ikke er opfyldt, når der er tale om et arbejdssted med en så betydelig afstand til mødestedet som et mødested beliggende i Bruxelles. Som følge af den betydelige afstand mellem arbejdsstedet og mødestedet samt de med transporten forbundne rejseudgifter, var der derfor ikke adgang til befordringsgodtgørelse i en sådan situation.

Indenrigs- og sundhedsministerens skrivelse af 28. juni 2006 til et folketingsmedlem
- j.nr. 2006-2300-23