06.5.2. Om opgørelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved brug af flekstid

25-01-2006

En kommune havde spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem kunne modtage tabt arbejdsfortjeneste, hvis medlemmet brugte af sin opsparede flekstid til at deltage i sit kommunale hverv.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte blandt andet over for kommunen, at det var en betingelse for at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, at den pågældende havde lidt et tab. Et tab forudsatte som anført i vederlagsvejledningen, at vedkommende havde mistet en økonomisk ydelse. Efter ministeriets opfattelse var det vanskeligt at påvise et tab ved brug af flextid, selvom flextid i princippet kunne kapitaliseres (men spørgsmålet var, om den kapitalisering ikke i givet fald burde ske af arbejdsgiveren til sin tid, hvis betingelserne herfor var opfyldt. Flextid kunne efter det oplyste ikke til enhver tid kræves udbetalt.).

Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat af 1. februar 2006 vedr. ministeriets besvarelse af en henvendelse fra en kommune (renskrevet)