06.5.3. Om hvilken myndighed der efter amtskommunernes nedlæggelse skulle udbetale og finansiere amtsborgmestres m.v. krav på pension og eftervederlag

20nov

1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilkendegav ved brev af 20. november 2006 til Danske Regioner, at pensionsforpligtelsen over for tidligere og nuværende amtsborgmestre var omfattet af procedurelovens § 7, stk. 8, og at overtagelsen af amtskommunernes pensionsforpligtelser over for denne persongruppe således var reguleret af bekendtgørelse nr. 965 af 14. oktober 2005 (tjenestemandspensionsbekendtgørelsen), som udmøntede bestemmelserne i procedurelovens § 7, stk. 3-6.

Efter procedurelovens § 7, stk. 8, (lov nr. 539 af 24. juni 2005) fandt bestemmelserne vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser i procedurelovens § 7, stk. 2-7, herunder bemyndigelsesbestemmelserne i procedurelovens § 7, stk. 3-6, tilsvarende anvendelse for ansatte med en pensionsordning, der i det væsentlige gav samme rettigheder som tjenestemandspensionsordninger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilkendegav endvidere ved brev af 20. november 2006 til Danske Regioner, at regionerne fra den 1. januar 2007 overtog forpligtelsen til som pensionsgiver at indestå for samt at administrere og udbetale aktuelle og opsatte pensioner, jf. tjenestemandspensions-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Regionerne ville i henhold til tjenestemands- pensionsbekendtgørelses § 4, stk. 1, få statslig refusion af de omhandlede pensionsudgifter, medmindre der var tale om udgifter vedrørende pensionsforpligtelser, der var afdækket forsikringsmæssigt. Det samme gjaldt ægtefællepension, eventuel efterindtægt, der var aktualiseret før 1. januar 2007, samt børnepension, jf. tjenestemandspensionsbekendtgørelsens § 3, stk. 3.

2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilkendegav endvidere ved brev af 20. november 2006 til Danske Regioner, at amtsborgmestres og amtskommunale udvalgsformænds krav på efterløn efter bestemmelsen i procedurebekendtgørelsens § 12, stk. 6 (bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005) overførtes til staten. Af brevet fremgik det samtidigt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ville forestå udbetalingen af efterløn.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilkendegav ved brev af 18. december 2006 til samtlige forberedelsesudvalg, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner havde drøftet mulighederne for en praktisk tilrettelæggelse af udbetalingen og var efter en samlet vurdering af mulighederne blevet enige om, at regionerne blev anmodet om at varetage administrationen af udbetalingen af efterløn med statslig refusion. Der var på den netop vedtagne finanslov opnået hjemmel til den statslige udbetaling, I det omfang amtskommunale udvalgsformænd var indvalgt i kommunalbestyrelser i de nye kommuner, var kravet på efterløn desuden afhængigt af, om de pågældende ved den netop gennemførte konstituering i de nye kommuner var valgt som udvalgsformænd.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede i brevet af 18. december 2006, at regionerne efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse med hjemmel i regionslovens § 5 lovligt kunne varetage administrationen af udbetalingen af efterløn med refusion fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Brevet af 20. december 2006 indeholdt nærmere anvisninger i, hvorledes udbetalingen af efterløn og refusionsordningen skulle tilrettelægges.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelser af 20. november 2006 til Danske Regioner og af 18. december 2006 til samtlige forberedelsesudvalg, Styrelseskontoret
- j.nr. 2006-2034-106