06.5.4. Om eftervederlag til en amtskommunal udvalgsformand, der formentlig skulle vælges som formand for et særligt udvalg i regionen

22-11-2006

En amtskommune havde spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvorvidt et amtsrådsmedlem, der var udvalgsformand, havde ret til efterløn (senere ændret til: eftervederlag), når den pågældende var valgt til regionsrådet og formentlig blev valgt til formand for et særligt udvalg i den nye region.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at udgangspunktet var efter vederlagsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, at der ydedes efterløn til den pågældende udvalgsformand, når vedkommende ophørte med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte videre, at det forhold, den pågældende tiltrådte som menigt regionsrådsmedlem, ikke kunne føre til, at der ikke ydedes efterløn, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 11, stk. 3.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte endelig, at heller ikke hvervet som formand for et særligt udvalg af midlertidig karakter under regionsrådet faldt ind under den gruppe af hverv, som efter vederlagsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, kunne føre til, at en udvalgsformands umiddelbare krav på efterløn efter stk. 1 bortfaldt.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonreferat af 22. november 2006 vedr. en henvendelse fra en amtskommune
- Forvaltningsjuridisk kontor