06.8.3. Om kommuners adgang til at anbringe midler i investerings- og placeringsforeninger

15-11-2006

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 44, at midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

Det er således efter bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 44 en betingelse for en kommunes anbringelse af midler i obligationer eller investeringsbeviser, at en sådan anbringelse kan ske efter reglerne om anbringelse af fondes midler. Bestemmelserne om anbringelse af fondes midler fremgår af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 (anbringelsesbekendtgørelsen).

Udtalt, at formålet med bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 44 er at sikre en betryggende forvaltning af kommunens midler. Bestemmelsen og dens henvisning til reglerne om anbringelse af fondes midler er således båret af hensynet til, at kommunale aktiver ikke må anvendes til spekulation med risiko for formuetab. Bestemmelsen indeholder en udtømmende angivelse af, hvorledes en kommunes midler kan anbringes.

Videre udtalt, at obligationer, hvis afkast blandt andet er afhængigt af udviklingen i aktieindeks og råvareindeks, ikke er omfattet af udtrykket ”obligationer” i den kommunale styrelseslovs § 44. Baggrunden herfor er, at kreditrisikoen for sådanne obligationer er anderledes end kreditrisikoen for almindelige stats- og realkreditobligationer, idet afkastet af sådanne obligationer afhænger af udviklingen i aktie- og råvareindeks, som kommuner ikke kan anbringe midler i.

Ministeriet bemærkede, at ministeriet ikke derved havde taget stilling til, hvorvidt obligationer som den her omhandlede kunne betragtes som rentebærende og dermed omfattet af anbringelsesbekendtgørelsens § 6.

På den baggrund udtalt, at kommuner således ikke kan anbringe midler i obligationer, hvis afkast afhænger af udviklingen i fire forskellige aktieindeks, et råvareindeks samt et obligationsindeks med en hovedstolsgaranti på 100 %, og hvor afkastet udbetales på et bestemt tidspunkt.


Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 15. november 2006 til en kommune
– Styrelseskontoret, j.nr. 2006-2070/251-2