07.1.2. Dispensation til nedsættelse af et stående temaudvalg uden del i den umiddelbare forvaltning

16-05-2007


Indenrigs- og Sundhedsministeriet kunne i henhold til kommunestyrelseslovens § 65 c, stk. 1, godkende, at der med virkning for den resterende del af valgperioden i en kommunes styrelsesvedtægt fastsattes en ny midlertidig bestemmelse om nedsættelse af et stående temaudvalg med et fast medlemstal, der ikke varetog den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver, og dermed fraveg lovens § 17, stk. 1, 1. pkt., 1. led.

Ministeriet fandt ikke grundlag for at dispensere fra andre regler i kommunestyrelsesloven. Dispensationen blev således givet under forudsætning af, at der i styrelsesvedtægten fastsattes et fast, ulige medlemstal for udvalget, at udvalgets medlemstal ikke oversteg halvdelen af medlemstallet for byrådet, jf. herved lovens § 17, stk. 1, 2. pkt., at udvalgets medlemmer valgtes af og blandt byrådets medlemmer jf. herved lovens § 17, stk. 3 og § 19, at valget af det fastsatte ulige antal medlemmer til temaudvalget afholdtes i forbindelse med den samlede omkonstituering af alle de stående udvalg, som en forhøjelse af medlemstallet i temaudvalget ville påkræve, jf. herved lovens § 17 og § 27, og at valget afholdtes i medfør af reglerne i lovens § 25 om valg af medlemmer til stående udvalg.

Ministeriet forudsatte i forbindelse med dispensationen, at temaudvalgets arbejdsområder i overensstemmelse med § 17, stk. 1, 1. pkt., 2. led, bestemtes af byrådet og at de fastsatte arbejdsområder ikke indebar en begrænsning af de øvrige stående udvalgs kompetence. En overførsel af kompetence fra de øvrige stående udvalg til temaudvalget ville således kræve yderligere ændring af styrelsesvedtægten.

Det tilføjes, at ministeriet ikke har behandlet ansøgninger om dispensation til nedsættelse af stående temaudvalg efter, at det ved bekendtgørelse nr. 1329 af 15. december 2009 om ændring af vederlagsbekendtgørelsen med virkning fra den 1. januar 2010 blev muligt at yde udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer for medlemskab af særlige udvalg nedsat efter § 17, stk. 4, jf. nu § 7, stk. 1, i vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021).

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 16. maj 2007 til en kommune
– Kommunaljuridisk kt., j.nr. 2007-2041/766-1