07.2a.1. Inhabilitet som følge af deltagelse i selskabsbestyrelse

06-06-2007

l december 2006 afgav udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber sin rapport. Udvalget har bl.a. forholdt sig til spørgsmålet om, i hvilket omfang et kommunalbestyrelsesmedlem eller en kommunalt ansat må antages at være inhabilt, når kommunalbestyrelsen hhv. den kommunale forvaltning behandler en sag vedrørende et aktie- eller anpartsselskab, hvis bestyrelse vedkommende er medlem af efter at være udpeget eller indstillet hertil af kommunen.

Udvalget fandt, at der ikke i almindelighed foreligger inhabilitet hos de pågældende.

Ministeriet udtalte, at de kommunale tilsynsmyndigheder fremover skal lægge til grund, at der ikke i almindelighed foreligger inhabilitet hos et kommunalbestyrelsesmedlem eller en kommunalt ansat, når kommunalbestyrelsen hhv. den kommunale forvaltning behandler en sag vedrørende et aktie- eller anpartsselskab, hvis bestyrelse vedkommende er medlem af efter at være udpeget eller indstillet hertil af kommunen. Der kan fortsat være anledning til at statuere inhabilitet hvor 1) kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den pågældendes varetagelse af sit bestyrelseshverv, 2) kommunalbestyrelsen udøver tilsyn – ud over det overordnede økonomiske tilsyn med selskabet, der følger af kommunernes ejerskab – eller kontrolvirksomhed i forhold til selskabet, 3) kommunalbestyrelsesmedlemmet er bestyrelsesformand i selskabet, og der kan være tvivl om, hvorvidt den pågældende ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen alene vil varetage saglige, offentlige interesser, og 4) kommunalbestyrelsen og selskabet indgår privatretlige aftaler.


Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 6. juni 2007 til statsforvaltningerne
– j.nr. 2005-2210-10