07.5.10. Om en lønmodtager kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for et mistet løntillæg

14-05-2007

En region havde spurgt, om et regionsrådsmedlem kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forhold til et eventuelt mistet løntillæg. Det fremgik af henvendelsen, at et regionsrådsmedlem, der var tjenestemandsansat, i forbindelse med, at det pågældende regionsrådsmedlem var væk til regionsmøder og lignende af sin arbejdsgiver var blevet frataget et bestemt ansvarsområde og på den baggrund mistede et løntillæg.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte blandt andet generelt, at opgørelsen af en lønmodtagers tabte arbejdsfortjeneste skete på grundlag af lønmodtagerens konkret mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet grundet deltagelse i møder m.v. Det, der kunne erstattes, var således de ydelser, som lønmodtageren aktuelt mistede på grund af det konkrete timeforbrug i forbindelse med møder m.v. Derimod var der ikke hjemmel til at erstatte mistede indtjeningsmuligheder som en følge af det politiske hverv, f.eks. på grund af ændringer i karakteren af lønmodtagerens arbejdsopgaver. Det betød generelt, at mistede muligheder for eksempelvis løntillæg eller avancementsmuligheder ikke udgjorde tabt arbejdsfortjeneste i den kommunale styrelseslovs forstand.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede i øvrigt, at arbejdsgiverens adgang til at ændre jobindhold eller ansvarsområde for en medarbejder — f.eks. begrundet i medarbejderens hyppige fravær i forbindelse med varetagelse af et kommunalt eller regionalt hverv — ikke reguleredes af de styrelsesretlige regler, men i givet fald måtte afgøres efter arbejdsretlige regler og overenskomster, herunder de rammer, som arbejdsgiveren havde inden for ledelsesretten.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 14. maj 2007 vedr. en henvendelse fra en region
- Forvaltningsjuridisk kt., j. nr. 2007-2304/1081-1