07.5.11. Det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag som grundlag for en udvalgsformands eftervederlag

25-06-2007

På forespørgsel fra et revisionsfirma har Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyst, at det efter ordlyden af bestemmelsen i § 11, stk. 2, i den tidligere vederlagsbekendtgørelse (bekg. 584 af 9. juli 2002), var det sidst ydede månedlige “udvalgsformandsvederlag’, der dannede grundlag for beregning af efterløn (senere ændret til: eftervederlag), og ikke den samlede sum af vederlag (fast vederlag, evt. tillægsvederlag, viceborgmestervederlag, udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag).

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonreferat af 25. juni 2007 vedr. en henvendelse fra et revisionsfirma
- Forvaltningsjuridisk kontor