07.5.12. Om en stedfortræder, der indtræder flere gange samme år, er bundet af sit valg af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

17-09-2007

 En region havde spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvorvidt en stedfortræder, der har været indkaldt i to perioder i umiddelbar forlængelse af hinanden inden for samme regnskabsår pga. sygdom hos det ordinære medlem, var bundet af sit oprindelige valg, hvorefter den pågældende alene modtog fast vederlag, eller om vedkommende stedfortræder i periode nr. 2 kunne vælge at modtage nedsat fast vederlag samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at der ikke var hjemmel til at fravige bestemmelsen i § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, jf. regionslovens § 11, stk. 1, hvorefter valget af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste foretoges for ét år ad gangen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte videre, at der ikke var hjemmel til at stille stedfortrædere anderledes end ordinære medlemmer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte endelig, at det herefter var uden betydning, om stedfortræderen var indkaldt ad flere omgange, idet vedkommende under alle omstændigheder var bundet af sit valg i forbindelse med den første indkaldelse for så vidt angår hele det pågældende regnskabsår.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat vedr. en henvendelse fra en region, Forvaltningsjuridisk kt.
- j.nr. 2007-2304/1081-3, Forvaltningsjura