07.5.4. Om befordringsgodtgørelse ved rejse til en anden landsdel på grund af deltagelse i et møde i en privat grundejerforening

03-07-2007

Dragør Kommune havde spurgt, hvorvidt en udvalgsformand, der tillige var viceborgmester, var berettiget til befordringsgodtgørelse for en flyrejse til Bornholm, idet Dragør Kommune havde anmodet viceborgmesteren om at deltage i et budgetseminar lørdag, og idet viceborgmesteren efterfølgende skulle til møde i en privat grundejerforening på Bornholm.

Ministeriet udtalte, at ministeriet havde forstået henvendelse således, at der efter kommunens opfattelse var mødepligt, dvs. at viceborgmesteren ikke havde lovligt forfald. I modsat fald ville viceborgmesteren allerede af den grund ikke have krav på befordringsgodtgørelse.

Ministeriet udtalte videre, at udgangspunktet for § 16, stk. 10, i lov om kommunernes styrelse var, at der skulle ydes befordringsgodtgørelse fra bopælen til det sted, hvor det kommunale hverv blev udført. Der kunne tillige efter bestemmelsen være krav på befordringsgodtgørelse fra arbejdspladsen eller et andet opholdssted til mødet.

Efter ministeriets opfattelse var det efter bestemmelsen en grundlæggende forudsætning for at yde befordringsgodtgørelse, at transporten var begrundet i varetagelsen af det kommunale hverv. Bestemmelsen gav ikke hjemmel til at yde befordringsgodtgørelse for transport, der var begrundet i varetagelsen af private formål - uanset at disse tidsmæssigt måtte ligge i forlængelse af varetagelsen af det kommunale hverv.

Det var på denne baggrund ministeriets opfattelse, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der deltog i et seminar i kommunen, ikke ville have krav på befordringsgodtgørelse for den pågældendes efterfølgende transport til en anden landsdel på grund af deltagelse i et møde i en privat grundejerforening. En sådan transport kunne ikke anses for naturligt begrundet i varetagelsen af det kommunale hverv.


Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 3. juli 2007 vedr. en henvendelse fra Dragør Kommune
- Forvaltningsjuridisk kt.