07.5.5. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsen i et kommunalt aktieselskab

25-04-2007

En kommune havde rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med et spørgsmål om, hvorvidt kommunen kunne yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse som bestyrelsesmedlemmer i et kommunalt ejet aktieselskab.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste indledningsvis, at kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for de møder m.v., der var nævnt i § 16, stk. 1, litra a-e, i lov om kommunernes styrelse, jf. § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte endvidere, at der således kunne ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter § 16, stk. 5, jf. § 16, stk. 1, litra b, i lov om kommunernes styrelse til et kommunalbestyrelsesmedlem, såfremt medlemmet deltog i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udførtes efter valg af kommunalbestyrelsen.

Som anført i vederlagsvejledningen indebar betydningen af udtrykket ”efter valg af kommunalbestyrelsen”, at vedkommende reelt skulle være udpeget af kommunalbestyrelsen. Hvis kommunalbestyrelsen ved udpegningen var bundet af indstillinger fra foreninger eller organisationer på en sådan måde, at der ikke var nogen reel valgmulighed, kunne vedkommende ikke anses for at være valgt af kommunalbestyrelsen. Omvendt kunne der efter omstændighederne være tale om et hverv udført efter valg af kommunalbestyrelsen, såfremt kommunalbestyrelsens indstilling var retligt bindende for den udpegende myndighed.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte herefter, at det således ville bero på en fortolkning af den konkrete situation – eksempel ud fra vedtægterne i et aktieselskab vedrørende udpegning af bestyrelsesmedlemmer – om et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen eller f.eks. af selskabets generalforsamling. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem således må anses for udpeget til f.eks. et aktieselskabs bestyrelse af generalforsamlingen – uanset hvordan denne afholdes – ville der ikke være tale om, at kommunalbestyrelsesmedlemmet varetog et kommunalt hverv, der udførtes efter valg af kommunalbestyrelsen. I sådanne situationer ville der ikke være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter lov om kommunernes styrelse.

Såfremt et selskab helt eller delvis varetog ikke-kommunale opgaver, var kommunalbestyrelsens adgang til at udpege medlemmer til bestyrelsen for selskabet reguleret af § 68 a i lov om kommunernes styrelse. Hvervet som bestyrelsesmedlem i et selskab m.v. på grundlag af en udpegning af kommunalbestyrelsen efter § 68 a er ikke et kommunalt hverv.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 25. april 2007 til en kommune
- Forvaltningsjuridisk Kontor