07.5.7. Om ændring af valget af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Om vederlæggelse ved tiltræden og fratræden af nye hverv.

02-02-2007

En kommune havde stillet Indenrigs- og Sundhedsministeriet en række spørgsmål om vederlæggelse i anledning af, at kommunalbestyrelsen, efter at den tidligere borgmester var afgået ved døden, den 17. januar 2007 havde valgt kulturudvalgsformanden til ny borgmester og den 30. januar 2007 havde valgt ny kulturudvalgsformand.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at den nye borgmester for januar 2007 skulle vederlægges bagud ved udgangen af januar med et beløb, der svarede forholdsmæssigt til den del af måneden, hvor vedkommende havde været borgmester.

Vederlæggelsen som kulturudvalgsformand ophørte med udgangen af den måned, hvor pågældende fratrådte hvervet, dvs. januar 2007. (Reglerne er efterfølgende på dette punkt blevet ændret, jf. § 30, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021.)

Den nye kulturudvalgsformand skulle for januar 2007 vederlægges bag ud ved udgangen af januar med et beløb, der svarede forholdsmæssigt til den del af måneden, hvor vedkommende havde været kulturudvalgsformand.

Efter reglerne skulle valg om at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste foretages forud og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. Der var derfor efter bekendtgørelsen ikke mulighed for at foretage valget i januar eller februar måned. Der var ikke hjemmel til at fravige dette, uanset at der i løbet af året indtrådte uforudsete ændringer i kommunalbestyrelsesmedlemmets indtjeningsforhold, eller vedkommende af andre årsager ønskede at ændre sit valg.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 2. februar 2007 vedr. en henvendelse fra en kommune
- Forvaltningsjuridisk kontor