07.5.9. Om vederlæggelse, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, til medlemmer af handicaprådene

23-03-2007

En kommune havde forespurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om diæter m.v. til medlemmer af de handicapråd, som skal nedsættes fra 1. april 2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde blandt andet oplyst følgende over for kommunen:

Efter § 54, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1127 af 25. november 2005 om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsbekendtgørelsen) yder kommunalbestyrelsen diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet.

Det er således obligatorisk for kommunalbestyrelsen at yde diæter mv. til handicaporganisationernes medlemmer at handicaprådet. Ydelsen heraf følger reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse, herunder de i medfør heraf udstedte regler om størrelsen på diæterne. Men der er altså tale om en fravigelse af det fakultative element i § 16 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, hvilket tillige fremgår af forarbejderne til loven.

For de medlemmer af handicaprådet, som “repræsenterer kommunalbestyrelsen”, jf. retssikkerhedsbekendtgørelsens § 50, stk. 2, vil varetagelsen af det kommunale hverv som medlem af handicaprådet enten være dækket af det faste vederlag (gælder for de medlemmer af handicaprådet, som er kommunalbestyrelsesmedlemmer), eller der vil være mulighed for, at kommunalbestyrelsen efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse beslutter at yde diæter mv. (gælder for de eventuelle medlemmer af handicaprådet, som “repræsenterer kommunalbestyrelsen”, men som ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer).

Opmærksomheden henledes på, at reglerne om vederlæggelse af handicaprådenes medlemmer ikke længere findes i retssikkerhedsbekendtgørelsen, men i bekendtgørelse om råd på det sociale område (bekendtgørelse nr. 580 af 9. maj 2022). Se bekendtgørelsens kapitel 1 om handicapråd efter § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1109 af 24. august 2023). Efter § 6, stk. 2, i denne bekendtgørelse yder kommunalbestyrelsen diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 23. marts 2007 vedr. en henvendelse fra en kommune
- Forvaltningsjuridisk kt.