07.8.7. Om godkendelse af regulativer for lokaludvalg i Københavns Kommune

06-06-2007

Efter § 65 d, stk. 3, i den kommunale styrelseslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.
januar 2019, skal de nærmere regler om lokaludvalgene og deres virksomhed fastsættes i et regulativ, såfremt kommunalbestyrelsen henlægger opgaver til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse i henhold til jf. § 65 d, stk. 2, i den kommunale styrelseslov.

Efter § 65 d, stk. 4, i den kommunale styrelseslov skal regulativet vedtages af kommunalbestyrelsen efter de regler, som gælder for vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, jf. § 2, stk. 2, i den kommunale styrelseslov, og godkendes af indenrigs- og boligministeren efter forhandling med vedkommende minister. Regulativet og ændringer
heri offentliggøres.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte ved brev af 6. juni 2007 til Københavns Kommune i henhold til § 65 d, stk. 4, i den kommunale styrelseslov regulativer for lokaludvalgene i bydelene/områderne Valby, Østerbro, Vanløse, Bispebjerg, Vesterbro,
Kongens Enghave, Amager øst, Amager Vest, Indre By, Christianshavn, Brønshøj Husum og Nørrebro. Regulativerne var godkendt af Borgerrepræsentationen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte de nævnte regulativer under en række nærmere fastsatte forudsætninger om ændringer i de indsendte regulativer. De af ministeriet fastsatte forudsætninger vedrørte bl.a. forslaget til fordelingslisten for repræsentantskabets indstilling af medlemmer til lokaludvalget i overensstemmelse med
regulativet, lokaludvalgenes geografiske funktionsområde, lokaludvalgenes funktionsperiode samt overgangsbestemmelser for de lokaludvalg, Borgerrepræsentationen
havde valgt inden de nævnte regulativer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede i tilknytning til godkendelserne, at vedtagelsen af et lokaludvalgsregulativ kræver to behandlinger i Borgerrepræsentationen, jf. den kommunale styrelseslovs § 65 d, stk. 4, jf. § 2, stk. 2. Indenrigs- og
Sundhedsministeriets vilkår for godkendelsen af regulativerne havde karakter af tekniske ændringer, der ikke er til hinder for, at regulativerne vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen uden fornyet førstegangsvedtagelse.

Ministeriet bemærkede endvidere, at bekendtgørelse om regulativet skulle offentliggøres i overensstemmelse med den offentliggørelsesmåde, der var foreskrevet i den dagældende kommunale styrelseslovs § 65 d, stk. 4. Reglerne om regulativets offentliggørelsesmåde blev ændret ved § 1, nr. 11, i lov nr. 1515 af 27. december 2009, hvor de dagældende regler i § 65 d, stk. 4, 2.-4. pkt., blev erstattet af bestemmelsen i § 65 d,
stk. 4, 2. pkt.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 6. juni 2007 til Københavns Kommune
- j.nr. 2005-2070/101-4