08.1.1. Dispensation til nedsættelse af et stående temaudvalg uden del i den umiddelbare forvaltning

15-01-2008

Velfærdsministeriet kunne i henhold til kommunestyrelseslovens § 65 c, stk. 1, godkende, at der med virkning for den resterende del af valgperioden i en kommunes styrelsesvedtægt fastsattes en ny midlertidig bestemmelse om nedsættelse af et stående
temaudvalg med et fast medlemstal, der ikke varetog den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver, og dermed fraveg lovens § 17, stk. 1, 1. pkt., 1. led.


Ministeriet fandt ikke grundlag for at dispensere fra andre regler i kommunestyrelsesloven.
Reglerne om valg af medlemmer til stående udvalg, hvorefter medlemmer vælges af og blandt byrådets medlemmer, jf. herved kommunestyrelseslovens § 19, valget afholdes i medfør af reglerne i lovens § 25 om valg af medlemmer til stående udvalg,
og udvalgsmedlemmerne - af hensyn til kontinuiteten i kommunestyret - vælges for hele funktionsperioden i henhold til lovens § 17, stk. 3, fandt således anvendelse på udvalget.


Ministeriet tilføjede, at byrådet uden for styrelsesvedtægten efter kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, vil kunne nedsætte særlige udvalg med forberedende og rådgivende funktioner i forhold til byrådet og at disse udvalg vil kunne nedsættes med forskellig
sammensætning afhængig af, hvilket emne udvalget skal behandle.

Ministeriet forudsatte i forbindelse med dispensationen, at de emner, som byrådet anviste til temaudvalget, ikke ville indebære en begrænsning af de øvrige stående udvalgs kompetence.
En overførsel af kompetence fra de øvrige stående udvalg til temaudvalget ville således kræve yderligere ændring af styrelsesvedtægten.

Det tilføjes, at ministeriet ikke har behandlet ansøgninger om dispensation til nedsættelse af stående temaudvalg efter, at det ved bekendtgørelse nr. 1329 af 15. december 2009 om ændring af vederlagsbekendtgørelsen med virkning fra den 1. januar 2010
blev muligt at yde udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer for medlemskab af særlige udvalg nedsat efter § 17, stk. 4, jf. nu § 7, stk. 1, i vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021).

 

Velfærdsministeriets udtalelse af 15. januar 2008, j.nr. 2007.2041/270-1