08.1.3. Om indkaldelse af stedfortræder efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2

13-11-2008

1. Velfærdsministeriet har i to svar til Folketingets Kommunaludvalg blandt andet
udtalt sig om pligten til at varetage hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem og i tilknytning hertil de hverv som medlem af udvalg, kommissioner, bestyrelser
m.v., som kommunalbestyrelsen har valgt medlemmet til.

Efter § 92 i lov om kommunale og regionale valg har enhver, der er valgbar, pligt til at
modtage valg. Kommunalbestyrelsen skal dog efter anmodning fra den valgte meddele
vedkommende fritagelse for valget, såfremt den valgte på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig
grund til at ønske sig fritaget for valget. Kommunalbestyrelsens afslag på fritagelse for
valget kan af det pågældende medlem indbringes for velfærdsministeren (nu indenrigs- og boligministeren) senest 14 dage efter, at det er givet. Bestemmelsen i § 103 i
lov om kommunale og regionale valg forudsætter, at der består en pligt for kommunalbestyrelsesmedlemmer til at varetage hvervet i den periode, de er valgt for. Efter
bestemmelsen skal et medlem fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet af de
samme grunde, som er nævnt i § 92 i lov om kommunale og regionale valg, har rimelig
grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelsen herom træffes af kommunalbestyrelsen, og afslag på fritagelse for medlemskabet kan af det pågældende medlem indbringes for velfærdsministeren (nu indenrigs- og boligministeren) senest 14
dage efter, at det er givet.

Efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 6, er kommunalbestyrelsesmedlemmer
endvidere pligtige at modtage valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende
samt til at udføre hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem. Dette gælder
såvel medlemskab af kommunalbestyrelsens økonomiudvalg og stående udvalg som
medlemskab af udvalg, kommissioner, bestyrelser m.v. Kommunalbestyrelsesmedlemmers pligt til at deltage i møder i forbindelse med varetagelse af disse hverv gælder
kun egentlige møder i de pågældende organer, og ikke deltagelse i kurser, konferencer o. lign., medmindre der i lovgivningen er fastsat eller forudsat en pligt til at deltage
heri.

Opmærksomheden henledes på, at § 5 i lov om kommunale og regionale valg – der
også omtales i svarene - efter svarenes afgivelse er blevet ændret, således at det herefter er fastsat i bestemmelsen, at ingen kan opstilles til valg uden at vedkommende har
givet samtykke hertil. Ændringen er sket ved § 3, nr. 2, i lov nr. 1742 af 22. december
2015.

2. Velfærdsministeriet har i svarene til Folketingets Kommunaludvalg endvidere udtalt sig om betingelserne for indkaldelse af en stedfortræder efter § 15, stk. 2 i den
kommunale styrelseslov henholdsvis efter regionslovens § 12, stk. 1, jf. § 15, stk. 2, i
den kommunale styrelseslov.

Der gælder såvel for et kommunalbestyrelsesmedlem som for et regionsrådsmedlem
de samme regler for indkaldelse af stedfortræder. I dette resumé redegøres alene for
betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for et kommunalbestyrelsesmedlem,
uanset at det ene af folketingsbesvarelserne vedrører betingelserne for indkaldelse af
stedfortræder for et regionsrådsmedlem.

Indkaldelse af en stedfortræder efter § 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov er obligatorisk, når betingelserne herfor er opfyldt. Borgmesteren skal således indkalde stedfortræderen til det førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Stedfortræderindkaldelse efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, forudsætter,
at der foreligger en hindring for varetagelsen af de kommunale hverv. Det forhold, at
et medlem f.eks. ønsker aflastning i en vis periode eller for visse sager, kan således
ikke i sig selv udgøre lovligt forfald og begrunde stedfortræderindkaldelse.

Hindringen skal henføres til én af de i bestemmelsen nævnte forfaldsgrunde.

Vedrørende forståelsen af de den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, nævnte lovlige
forfaldsgrunde kunne ministeriet nærmere oplyse følgende:

• Helbredstilstand
Ud over medlemmets egen sygdom vil sygdom hos medlemmets barn eller anden
nærtstående kunne begrunde bortfald af mødepligten. Hvorvidt der er tale om en
nærtstående, vil afhænge af en vurdering i det konkrete tilfælde

• Graviditet, barsel eller adoption
Både kvindelige og mandlige kommunalbestyrelsesmedlemmers fravær som følge af
fødsel eller adoption vil efter bestemmelsen kunne begrunde stedfortræderindkaldelse.

• Varetagelse af andet offentligt hverv
Varetagelse af andet offentligt hverv omfatter f.eks. varetagelse af hverv som medlem
af Folketinget eller en kommunalbestyrelse, varetagelse af hverv som nævning eller
varetagelse af militære hverv.

• Forretninger
Pligter i medfør af et kommunalbestyrelsesmedlems ansættelsesforhold kan begrunde lovligt forfald. Et kommunalbestyrelsesmedlem er således ikke forpligtet til at gøre
brug af den i medfør af § 16 b i den kommunale styrelseslov tillagte ret til fravær fra
arbejdet.

Endvidere antages selvstændige erhvervsinteresser at kunne begrunde indkaldelse af
en stedfortræder, såfremt varetagelsen af erhvervsinteresserne er en forudsætning for
at undgå alvorlig ulempe eller tab.

§ 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov angiver ikke udtømmende de forfaldsgrunde, der - under forudsætning af, at de hindrer medlemmets varetagelse af hvervet som
kommunalbestyrelsesmedlem i en forventet periode af mindst 1 måned - kan begrunde
stedfortræderindkaldelse. Bestemmelsen åbner således op for, at andre grunde end de
i bestemmelsen angivne kan begrunde indkaldelse af en stedfortræder og dermed anses for lovligt forfald. I praksis er det f.eks. antaget, at fravær på grund af studier er en
lovlig forfaldsgrund.

Det er endvidere antaget, at fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af en
stedfortræder. Det bemærkes i den forbindelse, at hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem ikke er undergivet de regler, der gælder for lønmodtageres afholdelse af
ferie. Det vil således være muligt at indkalde en stedfortræder for et kommunalbestyrelsesmedlem, der på grund af ferie af en forventet varighed på mindst en måned er
forhindret i at varetage sit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem, uanset om medlemmet har optjent ferie i overensstemmelse med ferielovens regler eller ej.

Stedfortræderindkaldelse efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, forudsætter
endvidere, at der er tale om en absolut og varig forhindring, der forventes at strække
sig over en periode på mindst en måned, og som kan henføres til af de i bestemmelsen
nævnte forfaldsgrunde. Det forhold, at et medlem vil være forhindret i at deltage i
kommunalbestyrelsens møder, kan ikke begrunde, at bestemmelsen bringes i anvendelse, når medlemmet dog vil have mulighed for at deltage i udvalgsmøder eller varetage andre kommunale hverv. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om,
hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt, herunder om der
foreligger et forfald, der efter den kommunale styrelseslovs § 15 berettiger til stedfortræderindkaldelse. Afgørelsen er en retlig afgørelse, der kan efterprøves af det kommunale tilsyn.

Den kommunale styrelseslov anerkender således, at medlemmerne kan have lovligt
forfald, og det følger ikke af lovgivningen, at kommunalbestyrelsesmedlemmer har en
ubetinget pligt til at lade kommunalbestyrelsesarbejdet komme i første række. De omstændigheder, som efter § 103 i lov om kommunale og regionale valg kan begrunde
fritagelse for medlemskab, og som svarer til de i § 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov anførte omstændigheder, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse, er forhold, der i hvert fald kan begrunde, at et medlem har lovligt forfald.

3. Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst en måned, kan den gruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe
hindringen varer, jf. § 28, stk. 2, i den kommunale styrelseslov og for regioners vedkommende tillige § 15, stk. 3, i regionsloven. Hvis medlemmet tillige er kommunalbestyrelsesmedlem, vil gruppen kun kunne indvælge et andet medlem i udvalget, hvis
betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt. Et kommunalbestyrelsesmedlem kan således ikke trække sig midlertidigt ud af et udvalg og samtidig fortsat deltage i kommunalbestyrelsesmøderne med den virkning, at stedfortræder kan indkaldes i udvalget.

4. Velfærdsministeriet har i svarene til Folketingets Kommunaludvalg endvidere udtalt sig om det tilfælde, hvor en region havde fastsat en bestemmelse i styrelsesvedtægten om, at regionsrådsformanden skal indkalde en stedfortræder allerede, når et regionsrådsmedlem er forhindret i at deltage i et enkelt møde, uanset hvilken af de i regionslovens § 12, stk. 1, jf. § 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov nævnte forfaldsgrunde, som begrunder fraværet.

Fastsættelse af en bestemmelse herom i styrelsesvedtægten krævede på tidspunktet for
svarenes afgivelse en dispensation fra velfærdsministeren efter regionslovens § 36, stk.
1 (og for kommuner efter den kommunale styrelseslovs § 65 c, stk. 1). Ved § 1, nr. 5, i
lov nr. 1515 af 27. december 2009 er der indsat en bestemmelse i § 15, stk. 2, 2. pkt., i
den kommunale styrelseslov, hvorefter en kommunalbestyrelse uden dispensation fra
ministeren kan træffe bestemmelse i styrelsesvedtægten om, at borgmesteren ved et
medlems forfald af de grunde, der er nævnt i § 15, stk. 2, 1. pkt., i den kommunale styrelseslov indkalder stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end
1 måned. Bestemmelsen gælder tilsvarende for regioner, jf. regionslovens § 12, stk. 1.

I det tilfælde, hvor en region har fastsat en bestemmelse som den omhandlede i styrelsesvedtægten, er der ikke som efter regionslovens § 12, stk. 1, jf. § 15, stk. 2, i den
kommunale styrelseslov, krav om, at medlemmets forfald skal have en forventet varighed på mindst en måned. Bestemmelsen i styrelsesvedtægten ændrer derimod ikke i
øvrigt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder, herunder på hvilke fraværsgrunde som kan begrunde dette, og indkaldelse af stedfortræder er også efter denne bestemmelse obligatorisk.

Velfærdministerens besvarelse den 13. november 2008 på spørgsmål nr. 8 fra Folketingets Kommunaludvalg
- j.nr. 2008-8007

Velfærdsministerens besvarelse den 13. november 2008 på spørgsmål nr. 12 fra Folketingets Kommunaludvalg
- j.nr. 2008-7976