08.4.2. Om den kommunale tilsynsmyndigheds mulighed for at ændre en afgørelse om godkendelse af vedtægterne for et kommunalt fællesskab og fastsætte ændrede vedtægtsbestemmelser i forbindelse med kommuners udtræden af fællesskabet

12-11-2008

Sagen vedrørte uenighed om vilkårene for et antal kommuners udtræden af et kommunalt fællesskab.

Vedrørende tilsynsmyndighedernes kompetence generelt udtalt, at tilsynsmyndigheden ved godkendelse efter § 60, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse foretager såvel et legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Tilsynsmyndigheden sikrer herunder ved godkendelsen, at samarbejdsaftalen i fornødent omfang indeholder bestemmelser om tilsynsmyndighedens godkendelse af visse dispositioner, særligt beslutninger vedrørende ændringer eller ophævelse af aftalen, ind- og udtræden af fællesskabet og oprettelse af eller deltagelse i fællesskaber.

Videre udtalt, at den kommunale tilsynsmyndighed kan betinge godkendelsen i henhold til § 60, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse af en aftale om indskrænkning i de enkelte kommunalbestyrelsers beføjelser ved oprettelse af et kommunalt fællesskab af, at aftalen, dvs. vedtægterne for fællesskabet, kommer til at indeholde nærmere – og helt præcist – angivne vedtægtsbestemmelser. Tilsynsmyndigheden kan på denne måde fastsætte vedtægtsbestemmelser for det kommunale fællesskab. Sådanne vedtægtsbestemmelser kan bl.a. vedrøre vilkårene for udtræden af fællesskabet ved opsigelse.

Vedrørende udtræden efter opsigelse af et kommunalt fællesskab er det nødvendigt at sondre mellem, om opsigelsen er hjemlet i den godkendte aftale eller blot accepteres af de øvrige deltagere.

Hvis der i aftalen er regler om opsigelse, vil disse regler have været undergivet tilsynsmyndighedens prøvelse i forbindelse med godkendelsen, og det har herved kunnet påses, at reglerne om opsigelse i fornødent omfang er suppleret af regler om det hermed forbundne økonomiske opgør, herunder eventuelt bestemmelse om tilsynsmyndighedens godkendelse heraf. Er opsigelsen hjemlet i den godkendte aftale, vil en deltagers opsigelse således kunne finde sted uden tilsynsmyndighedens godkendelse, idet der ikke er tale om en ophævelse af aftalen, jf. den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 2 og 3.

Hvis opsigelsen ikke er hjemlet i den godkendte aftale, kan aftalen ophæves, dersom deltagerne er enige herom. Er deltagerne ikke enige om en opsigelse, og er opsigelsen ikke hjemlet i den godkendte aftale, kan ophævelse endvidere ske efter en deltagers anmodning, når vedkommende statsforvaltning finder rimelig grund dertil, jf. i det hele den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 2.

Uanset indholdet af eventuelle vedtægtsbestemmelser om opsigelse og ophævelse af samarbejdsaftalen kan tilsynsmyndigheden således altid ophæve aftalen efter en deltagers anmodning, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil. Det vil herefter være overladt til deltagerkommunerne at aftale vilkårene for ophævelsen, som dog skal godkendes af tilsynsmyndigheden, jf. den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 3. I tilfælde af uenighed om vilkårene fastsættes disse af tilsynsmyndigheden, jf. den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 3.

Statsforvaltningens afgørelser om samtykke eller godkendelse efter den kommunale styrelseslov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov kan af vedkommende kommunalbestyrelse eller vedkommende styrelsesorgan for et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, indbringes for ministeren, medmindre afgørelsen giver kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab fuldt ud medhold, jf. lovens § 52, stk. 2.

Vedrørende spørgsmålet om tilsynsmyndighedens mulighed for at ændre godkendte vedtægtsbestemmelser for et kommunalt fællesskab var det generelt ministeriets opfattelse, at den kommunale tilsynsmyndighed efter § 60, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse inden for rammerne af den almindelige ulovbestemte adgang til at ændre afgørelser kan ændre sin afgørelse om godkendelse af en aftale om oprettelse af et kommunalt fællesskab, herunder ændre vilkårene for godkendelsen, dvs. vedtægterne for det kommunale fællesskab. Herunder kan der inden for disse rammer foretages ændring af vilkårene for udtræden af fællesskabet ved opsigelse. Når sådan ændring sker i forbindelse med en eller flere kommuners udtræden af fællesskabet, og der derfor foreligger et modsætningsforhold mellem den eller de udtrædende kommuner på den ene side og det kommunale fællesskab og de tilbageværende kommuner i fællesskabet på den anden, må der i forbindelse med ændringen inddrages tilsvarende hensyn som ved ændring af afgørelser i partstvister. Endvidere indgår generelt i vurderingen det forhold, at en godkendelse af en aftale om oprettelse af et kommunalt fællesskab normalt er meddelt uden tidsbegrænsning.

Det anførte indebærer, at ændringen skal være sagligt begrundet, dvs. begrundet i, at den ændrede vedtægtsbestemmelse er mere hensigtsmæssig end den, tilsynsmyndigheden tidligere har betinget sin godkendelse af. Herudover skal de hensyn, der begrunder ændringen, have større vægt i sagen end hensynet til den part i sagen, som ændringen vil være til ugunst for. Der vil i den forbindelse skulle ske en afvejning af denne parts berettigede forventning om at kunne fæste lid til den allerede godkendte vedtægtsbestemmelse over for de hensyn, der begrunder ændringen. I forbindelse med denne afvejning må der lægges vægt på, hvilke forhold der begrunder ønsket om ændring, og om disse forhold kunne forudses ved godkendelsen af vedtægterne, herunder om der er tale om nye faktiske oplysninger eller en ændret vurdering af de samme faktiske oplysninger. Endvidere må vægten af de hensyn, der begrunder ændringen, og ændringens betydning for parterne – intensiteten – inddrages i afvejningen.

I den foreliggende sag tog ministeriet på denne baggrund og på grundlag af de konkrete omstændigheder i sagen stilling til spørgsmål om ændring af vedtægternes bestemmelser om vilkårene for de omhandlede kommuners udtræden og fastsatte ændrede vedtægtsbestemmelser.

Velfærdsministeriets brev af 12. november 2008 til advokater på vegne involverede kommuner
– j.nr. 2008-3422