08.5.3. Om vederlag for hvervet som formand for Huslejenævnet er omfattet af offentliggørelsespligten efter styrelseslovens § 16 e

25-02-2008

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste på forespørgsel fra en kommune, at kommunen havde pligt til efter § 16 e i lov om kommunernes styrelse at offentliggøre størrelsen af det vederlag, som kommunaldirektøren oppebar som formand for Huslejenævnet.

Ministeriet henviste til, at formanden for huslejenævnet efter den dagældende bestemmelse i boligreguleringslovens § 36, stk. 2, beskikkedes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. at offentliggørelsespligten efter § 16 e i lov om kommunernes styrelse efter bestemmelsens forarbejder omfattede alle andre hverv end medlem af kommunalbestyrelsens udvalg og underudvalg, der udførtes af et kommunalbestyrelsesmedlem eller en kommunalt ansat efter valg eller forslag fra kommunen, og at eksempelopregningen i forarbejderne ikke var udtømmende.

Opmærksomheden henledes på, at formanden for Huslejenævnet efter § 79, stk. 2, i lov om boligforhold (lov nr. 342 af 22. marts 2022), der træder i kraft 1. juli 2022, beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 25. februar 2008 -  j.nr. 2021-6588