08.6.1. Skriftlig henvendelse vedrørende behandling af ændringsforslag til kommunens årsbudget

03-09-2008

Velfærdsministeriet besvarede den 3. september 2008 en henvendelse om, hvorvidt
ændringsforslag til en kommunes årsbudget, som indeholder flere delforslag, kan begæres opdelt og bragt til afstemning som enkeltpunkter under kommunalbestyrelsens
2. behandling af budgettet efter kommunestyrelseslovens § 38.


Velfærdsministeriet oplyste vejledende bl.a., at ændrings- og underændringsforslag til
budgettet kan fremsættes af ethvert medlem af kommunalbestyrelsen. Det er det eller
de medlemmer, der fremsætter et forslag, herunder et ændringsforslag til budgettet,
som bestemmer indholdet af dette forslag.


Et kommunalbestyrelsesmedlem, som måtte støtte dele af et af andre medlemmer
fremsat ændringsforslag til budgettet og være imod andre dele af det samme ændringsforslag, vil ikke kunne begære det af andre medlemmer fremsatte ændringsforslag opdelt.
Medlemmet vil derimod selv kunne fremsætte underændringsforslag hertil eller fremsætte andre mindre vidtgående ændringsforslag til budgettet og derved kunne søge alene de ændringer af budgetforslaget,
som vedkommende selv støtter, gennemført.
Har kommunalbestyrelsen ikke fremsat en frist for fremsættelse af ændrings- og underændringsforslag, vil sådanne kunne fremsættes, indtil afstemningen er begyndt.


Har kommunalbestyrelsen fremsat en frist for fremsættelse af ændrings- og underændringsforslag, vil fremsættelse af sådanne forslag efter udløbet af fristen kunne ske,
såfremt kommunalbestyrelsens flertal godkender det, jf. normalforretningsordenens § 11, stk. 2.

 

Brev af 3. september 2008 fra Velfærdsministeriet til en borger, j.nr. 2008-6050