08.8.4. Om kommunernes anbringelse af kommunale midler i aktier

05-12-2008

Efter § 44 i den kommunale styrelseslov skal kommunale midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

§ 44 angiver udtømmende, hvordan kommunerne kan investere deres likvide midler. Bestemmelsen indebærer bl.a., at kommunerne ikke umiddelbart kan investere i aktier.

Bestemmelsen indebærer endvidere bl.a., at de typer investeringsbeviser, som kommuner kan anbringe deres likvide midler i, er sådanne, som fonde efter de af justitsministeren fastsatte regler om anbringelse og bestyrelse af fondes midler kan anbringe deres midler i.

Efter 7, stk. 1, i den daværende bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler kunne anbringelse ske i andele i udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, der var omfattet af lov om investeringsbeviser og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger mv. eller tilsvarende EU/EØS lovgivning. Det var en betingelse, at investerings- eller placeringsforeningens vedtægter ikke indeholdt bestemmelser om,

1. at foreningen kan give et årligt bidrag af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer. 
2. at foreningen må udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet, eller
3. at indløsning ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode

Kommunerne var således ikke afskåret fra at anbringe deres likvide midler i investerings- og placeringsforeninger, som investerede i aktier, når disse foreninger opfyldte ovennævnte betingelser.

Kommunerne har ikke herudover mulighed for at investere deres likvide midler i aktier.

Reglerne om anbringelse og bestyrelse af fondes midler findes for tiden i bekendtgørelse nr. 1525 af 28. oktober 2020 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler (anbringelsesbekendtgørelsen).

 

Velfærdsministerens svar af 5. december 2008 på spørgsmål nr. 32, stillet den 14. november 2008 af Folketingets Kommunaludvalg
- j.nr. 2008-8723