08.8.6. Om gebyrloven finder anvendelse på kommunale forsyningsselskaber

07-04-2008

KL havde spurgt Velfærdsministeriet, om kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, der er organiserede som aktieselskaber, kunne anvende gebyrlovens rente- og gebyrbestemmelser.

Velfærdsministeriet svarede, at kompetencen til at bestemme, at der skulle opkræves gebyrer og renter efter gebyrlovens bestemmelser, tilkom kommunalbestyrelsen. I det omfang en kommunal forsyningsvirksomhed afledte sin kompetence fra kommunalbestyrelsen, ville forsyningsvirksomheden indgå i den kommunale forvaltning.

Forsyningsvirksomhed, der blev varetaget i et aktieselskab med kommunal deltagelse, herunder et aktieselskab, hvori en kommune havde bestemmende indflydelse eller endog ejede 100 % af aktierne, var derimod ikke i offentligretlig henseende en del af den kommunale forvaltning. Beslutninger vedrørende et aktieselskabs forhold skulle træffes af selskabet, dvs. af selskabets ledelse eller af aktionærerne på generalforsamlingen, i overensstemmelse med de regler, der gjaldt herom, herunder aktieselskabslovgivningen. På denne baggrund var det Velfærdsministeriets opfattelse, at gebyrloven ikke fandt anvendelse på kommunale forsyningsselskaber.

Velfærdsministeriets brev af 7. april 2008 til KL
- j.nr. 2008-2270-4