09.8.2. Om tilsynets kompetence i forhold til en kommunes erstatningsansvar over for en borger

02-12-2009

En borger havde rettet henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet, idet borgeren dels havde klaget over en kommunes behandling af personoplysninger om borgerens ægtefælle, dels havde anmodet om erstatning for den tort, borgerens ægtefælle havde lidt på grund af kommunens behandling af personoplysningerne.

Indenrigs- og Socialministeriet oplyste i anledning af borgerens henvendelse, at statsforvaltningerne ikke førte tilsyn, hvis særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kunne tage stilling eller havde taget stilling til en konkret sag, jf. nærmere § 48 i lov om kommunernes styrelse. Datatilsynet kunne af egen drift eller efter klage fra den registrerede påse, at behandlingen af personoplysninger fandt sted i overensstemmelse med persondataloven og regler udstedt i medfør af denne lov. Da der således var en tilsynsmyndighed, der kunne, og som efter det oplyste havde taget stilling til borgerens klage i forhold til persondataloven, veg det kommunale tilsyn.

Indenrigs- og Socialministeriet oplyste videre, at spørgsmålet om, hvorvidt borgerens ægtefælle var berettiget til erstatning fra kommunen, skulle afgøres efter almindelige erstatningsretlige regler. Erstatningsretlige regler var regler, der både gjaldt for private og offentlige myndigheder. Statsforvaltningen førte tilsyn med, at kommunen overholdt den lovgivning, der særligt gjaldt for offentlige myndigheder, jf. nærmere § 48 i lov om kommunernes styrelse. Det kommunale tilsyn kunne derfor ikke tage stilling til, om en kommune havde påført en borger et tab, der berettigede den pågældende til erstatning. Det var en afgørelse, som i givet fald måtte træffes af domstolene.

På denne baggrund fandt Indenrigs- og Socialministeriet ikke grundlag for at tage spørgsmålet om lovligheden af den kommunale disposition, som statsforvaltningens udtalelse vedrørte, op til behandling.

Persondataloven er pr. 25. maj 2018 ophævet og erstattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). Tilsynet med kommuner og regioner er overført til Ankestyrelsen, jf. lov nr. 176 af 21. februar 2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven.

Indenrigs-og Socialministeriets brev af 2. december 2009 til en borger
- Forvaltningsjura, j.nr. 2009-8361