10.2.1. Om kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med visse generelle beslutninger

01-09-2010

Statsforvaltningen Syddanmark afgav den 20. august 2010 en udtalelse til Billund Kommune vedrørende fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets stillingtagen til kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet. Statsforvaltningen afgav samtidig en generel vejledende udtalelse om habilitet i forbindelse med sager om struktur- og kapacitetstilpasninger på skoleområdet og plejecenterområdet.

Der har endvidere i nogen tid været betydelig omtale i pressen af en række kommuners tvivl om habilitetsreglernes betydning i forbindelse med navnlig beslutninger om ny skolestruktur, herunder særligt om et kommunalbestyrelsesmedlem er inhabil i forbindelse med en sådan generel beslutning, alene fordi medlemmet har et barn i en skole, der berøres af strukturændringen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder på den baggrund anledning til at udtale, at ministeriet er enigt med Statsforvaltningen Syddanmark i, at det forhold, at et kommunalbestyrelsesmedlem har et eller flere børn i en eller flere af kommunens daginstitutioner, og derfor kan blive berørt af en generel beslutning om kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet, herunder ved lukning af den pågældende daginstitution, ikke i sig selv indebærer, at vedkommende er inhabil.

Tilsvarende er ministeriet enigt med Statsforvaltningen Syddanmark i, at det i generelle sager om struktur eller kapacitetstilpasninger på skoleområdet eller plejecenterområdet ikke i sig selv er inhabilitetsbegrundende, at et kommunalbestyrelsesmedlems børn, børnebørn eller forældre bliver berørt af kommunalbestyrelsens beslutning, herunder ved lukning af den pågældende skole eller det pågældende plejecenter, når forholdet er det, at sådanne nærtstående ikke bliver væsentligt anderledes berørt end andre.

Ministeriet skal understrege, at afgørelser om inhabilitet altid beror på en samlet, konkret vurdering af den enkelte sag, og at andre, særlige personlige eller økonomiske interesser kan indebære, at et kommunalbestyrelsesmedlem omfattet af ovenstående under hensyn hertil alligevel er inhabil.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal endvidere henlede opmærksomheden på ministeriets praksis med hensyn til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er ansat eller har ægtefæller, der er ansat i kommunen. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 123 ff.

Indenrigs- og sundhedsministeren har i dag tilkendegivet ministeriets retsopfattelse i et samråd i Folketingets Kommunaludvalg.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet ønsker med dette brev at orientere samtlige statsforvaltninger om ministeriets retsopfattelse og skal samtidig bede statsforvaltningerne om at videreformidle denne retsopfattelse til samtlige kommunalbestyrelser i regionen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 1. september 2010
til Statsforvaltningerne
- j.nr.: 1006778