10.3.2. Om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til driften af belysningen på private fællesveje

15-10-2010

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester har ved brev af 23. august 2010 på vegne af Teknik- og Miljøudvalget anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at belyse en kommunes muligheder for at varetage driften af belysningen på private fællesveje og afholde udgiften hertil i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunen henviser i henvendelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 16. december 2003 samt Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 1. maj 2009 til en kommune.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan i anledning af henvendelsen indledningsvist oplyse, at tilsynet med kommunerne varetages af statsforvaltningen i den region, hvor kommunen er beliggende. Det er således Statsforvaltningen Hovedstaden, der fører tilsyn med kommunen, og det er derfor statsforvaltningen, som i første instans vil kunne tage stilling til det konkrete spørgsmål om, hvorvidt kommunen med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan afholde udgifterne til driften af belysningen på de private fællesveje i kommunen.

I forhold til kommuners mulighed for at afholde udgifterne til driften af vejbelysningen på private fællesveje med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet videre generelt oplyse følgende:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 16. december 2003 til en forening blandt andet udtalt, at:

"Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at en kommune lovligt vil kunne betale for udgifterne til driften af belysningen på private fællesveje, såfremt kommunen herved varetager en saglig kommunal interesse. En sådan kommunal interesse må eksempelvis antages at foreligge, hvis kommunen af arkitektoniske årsager ønsker en særlig udformning eller opsætning af de pågældende belysningsarmaturer. En kommune må endvidere antages at kunne betale for driften af belysningen på private fællesveje, hvis belysningen etableres af hensyn til trafikanternes almindelige tryghedsfølelse samt af kriminalpræventive årsager. Endvidere vil kommunen i et vist omfang kunne henvise til sin forpligtelse til en forsvarlig økonomisk forvaltning. Endelig vil kommunen - i tilknytning til ovennævnte formål - kunne inddrage trafikmæssige, herunder trafiksikkerhedsmæssige formål i vurderingen af, om der foreligger en saglig kommunal interesse."

Dette indebærer, at en kommune på visse betingelser med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne vil kunne afholde udgifterne til driften af belysningen på private fællesveje i kommunen. Det er en forudsætning, at kommunen herved varetager en saglig kommunal interesse. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvis kommunen hermed varetager hensynet til trafikanters almindelige tryghedsfornemmelse samt af kriminalpræventive årsager.

En kommune vil derimod ikke alene med henvisning til trafikmæssige, herunder trafiksikkerhedsmæssige formål kunne afholde udgifterne til driften af vejbelysningen på private fællesveje, da sådanne hensyn kan varetages med hjemmel i lov om private fællesveje. Baggrunden herfor er, at en kommune ikke kan anvende sine økonomiske midler til - ved privatretlige dispositioner eller på anden måde - udelukkende at opnå formål, der er omfattet af reguleringslovgivningen. En kommune kan således ikke anvende kommunalfuldmagtsreglerne som et alternativ til lov om private fællesveje.

Det bemærkes, at en kommune ud fra almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger er forpligtet til at behandle forhold, der i det væsentligste er ens på samme måde. Hvis en kommune således overtager udgifterne på nogle private fællesveje ud fra en vurdering af den saglige kommunale interesse heri, vil kommunen som udgangspunkt være forpligtet til tillige at overtage udgifterne på andre private fællesveje, hvor de samme forhold gør sig gældende.

Det er sammenfattende fortsat Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at en kommune kan afholde udgifterne til belysning på private fællesveje, såfremt kommunen herved varetager de oven for nævnte saglige kommunale interesser, herunder hensynet til trafikanters almindelige tryghedsfornemmelse samt af kriminalpræventive årsager. Det afhænger af en konkret vurdering om der foreligger en sådan interesse, herunder om denne interesse gør sig gældende for alle private fællesveje i kommunen, og om kommunen som konsekvens heraf generelt kan afholde udgiften til driften af belysningen for alle disse veje.

Der henvises i øvrigt til ministeriets skrivelse af 16. december 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan afslutningsvist oplyse, at Transportministeriet over for ministeriet har oplyst, at spørgsmålet vedrørende etablering af hjemmel til, at kommunerne kan afholde omkostningerne til driften af belysningen på de private fællesveje indgår i det igangværende arbejde med forslag til en ny lov om private fællesveje.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 15. oktober 2010 til en kommune
- Kommunaljura, j.nr. 1007245