10.5.1. Vedrørende befordringsgodtgørelse til et kommunalbestyrelsesmedlem for deltagelse i møder i en bestyrelse for en forening, som kommunen er medlem af

18-03-2010

Det fremgik af foreningens (en biblioteks- og kulturforening) vedtægter, at medlemskommunernes medlemmer af de politiske udvalg, hvorunder biblioteket hører, automatisk var medlemmer af foreningen. Der blev på generalforsamlingen foretaget valg af medlemmer til bestyrelsen.

Generelt oplyst, at der ydes befordringsgodtgørelse til et kommunalbestyrelsesmedlem i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv omfattet af kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra b og f, jf. § 16, stk. 10, litra a.

Vedrørende kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra b, udtalt, at betydningen af udtrykket »efter valg af kommunalbestyrelsen« indebærer, at vedkommende reelt skal være udpeget af kommunalbestyrelsen, og at det vil bero på en fortolkning af det konkrete retsgrundlag – eksempelvis vedtægterne for en forening – om et bestyrelsesmedlem er udpeget eller valgt af kommunalbestyrelsen eller f.eks. af foreningens generalforsamling. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem må anses for udpeget eller valgt til eksempelvis en forenings bestyrelse af generalforsamlingen, vil der ikke være tale om, at kommunalbestyrelsesmedlemmet varetager et kommunalt hverv omfattet af § 16, stk. 1, litra b.

Endvidere vedrørende kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra f, udtalt, at det er ministeriets opfattelse, at et bestyrelseshverv efter omstændighederne vil kunne være omfattet af bestemmelsen, selvom bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis kommunalbestyrelsen har anmodet vedkommende opstille til bestyrelsen og deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Det er en forudsætning, at der er tale om en forening, der varetager et lovligt kommunalt formål.

Hvis vedkommendes varetagelse af hvervet derimod ikke sker på baggrund af kommunalbestyrelsens eller et udvalgs anmodning men f.eks. på baggrund af vedkommendes egen beslutning herom, vil hvervet omvendt ikke være omfattet af bestemmelsen.

Det vil således bero på baggrunden for vedkommendes varetagelse af hvervet – herunder en fortolkning af kommunalbestyrelsens (eller et udvalgs) eventuelle anmodning til den pågældende, om vedkommende kan anses for at varetage bestyrelseshvervet efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller udvalget, jf. kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra f, og om der dermed er hjemmel til at yde befordringsgodtgørelse til den pågældende.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 18. marts 2010
til en kommune
– Forvaltningsjura j.nr. 2009-7193
.