10.5.10. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til udvalgsmedlemmer i forbindelse med et udvalgs besigtigelser

21-12-2010

Region Syddanmark havde rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med et spørgsmål om, hvorvidt medlemmer af et særligt udvalg, der skulle rådgive regionsrådet i bl.a. sager om tilladelser til råstofudvinding, kunne modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med udvalgets besigtigelser.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyste indledningsvis, at regionsrådsmedlemmer kunne vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, og at regionsrådet kunne vælge at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til et medlem for varetagelse af de hverv, der er nævnt i § 16, stk. 1, litra f, i lov om kommunernes styrelse, jf. regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte endvidere, at et medlem af regionsrådet, der havde valgt at være omfattet af ordningen om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og i øvrigt opfyldte de almindelige betingelser herfor, således havde mulighed for at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i en besigtigelse arrangeret for et særligt udvalg nedsat af regionsrådet, jf. regionslovens § 13, stk. 6, som helhed, 1) hvis medlemmets deltagelse i besigtigelsen skete efter regionsrådets anmodning, jf. regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, litra f, i lov om kommunernes styrelse, og 2) hvis regionsrådet, jf. regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 5, 5. pkt., i lov om kommunernes styrelse, havde besluttet, at deltagelse i sådanne besigtigelser skulle give ret til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

For så vidt angår den første betingelse oplyste Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det var regionsrådet, der skulle tage stilling til, hvilke regionale hverv medlemmerne blev anmodet om at deltage i, at denne kompetence ikke kunne delegeres, at i det omfang dette skøn blev udmøntet i generelle regler, som regionsrådet vedtog, skulle disse i det væsentlige udtømme skønnet, således at det i det væsentlige beroede på objektivt konstaterbare kendsgerninger, om et regionsrådsmedlem af regionsrådet var blevet anmodet om deltagelse i det pågældende regionale hverv.

For så vidt angik den anden betingelse oplyste Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at regionsrådet kunne træffe beslutning om at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fra gang til gang. Regionsrådet kunne imidlertid også træffe en mere generel beslutning, forudsat at det præcist var angivet, hvilke hverv der skulle kunne begrunde udbetaling af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 21. december 2010 til Region Syddanmark
- sagsnr. 1008222.