10.5.13. Om specifikation af lønsedler i forbindelse med udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til arbejdsgiveren

11-03-2010

En region havde forespurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om regionen skulle kræve en lønspecifikation fra arbejdsgiver, hvor der var foretaget en opdeling mellem løn for de timer, hvor den pågældende faktisk havde været beskæftiget for arbejdsgiveren, og det, der udbetaltes som følge af, at arbejdsgiveren modtog erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen.

Det fremgår af notatet, at det som anført i vederlagsvejledningen var en betingelse for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til arbejdsgiveren, at der på baggrund af lønseddel eller lønspecifikation kunne sondres mellem løn for de timer, hvor den pågældende faktisk havde været beskæftiget for arbejdsgiveren, og det, der udbetaltes som følge af, at arbejdsgiveren modtog erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at betingelserne, der var oplistet i vederlagsvejledningen omkring ordningen om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til medlemmernes arbejdsgivere var fastsat efter drøftelser med relevante ministerier for at sikre, at ordningen var i overensstemmelse med lovgivning på andre områder, der var relevante i forhold til gennemførelsen af ordningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte videre, at kommunen derfor skulle kræve en lønseddel eller lønspecifikation, hvori der sondredes mellem løn for de timer, hvor medlemmet faktisk havde været beskæftiget hos arbejdsgiveren, og det, der udbetaltes som følge af, at arbejdsgiveren modtog erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste hos kommunen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 11. marts 2010 vedr. en henvendelse fra en region